Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 198/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-08

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015, 2016, 2017 i 2018 r. oddala skargi. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo A. (dalej jako: Nadleśnictwo, skarżący...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015 - 2018., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych kontroli Sądu...

I SA/Kr 368/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-20

z dnia 15 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz...
odwołania T. B. od decyzji Wójta Gminy B. z 4 września 2017r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za 2017r., działając na podstawie art. 2, art. 3, art. 4, art. 5...

I SA/Go 670/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-12

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok...
podatkowe w podatku od nieruchomości za 2016 r., Jako podstawę procesową swego rozstrzygnięcia SKO wskazało m. in. art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Gl 563/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-22

I instancji do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przyjął: budynek pozostały o powierzchni użytkowej [...] m 2, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej [...] m 2...
ten może mieć zastosowanie do podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w odniesieniu do podatnika, wobec którego wymiar podatku był już w poprzednim roku podatkowym...

I SA/Po 1202/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-01

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta...
listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalił G. M. i S. M. (dalej: 'podatnicy') podatek od nieruchomości za 2017 r. w łącznej...

III SA/Wa 3649/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

uchylenia w całości decyzji ostatecznej i ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2014 r., Zaskarżona decyzja została wydana po wznowieniu postanowieniem Burmistrza...
. nr [...] z [...] stycznia 2014 r. ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na 2014 rok za nieruchomość położoną w M. przy ul. [...], oznaczonej jako działka ew...

III SA/Wa 3521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

. orzekł o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości położonej w W. przy ul. G. [...] (kiosk) za okres od 3 września 2012r. do 31...
związane z prowadzeniem działalności tracą swój charakter. Brak jest więc podstaw do zmiany stawki podatku od nieruchomości. Ponadto organ dodał, że zmiana stawki...

I SA/Gl 1194/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-30

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz...
wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2010 - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji, W uzasadnieniu rozstrzygnięcia SKO wyjaśniło...

I SA/Sz 6/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-03-27

podatku od nieruchomości. Spółka uzupełniła wniosek 14 listopada 2016 r., następnie 16 listopada 2016 r. przedłożyła kopię opinii prawnej radcy prawnego z dnia 8 sierpnia...
2016 r. wraz z załącznikiem, dotyczącą podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Z kolei w załączeniu pism z dnia 21 listopada i 19 grudnia 2016 r. Spółka...

I SA/Sz 80/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

ze skargi O. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010...
decyzję Burmistrza M. z dnia [...] r. nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla [...] Polska S.A. w W. (dalej: Spółka/Skarżąca...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100