Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 677/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-04

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok...
.,nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014r. w kwocie 355.395,00 zł., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny...

III FSK 4349/21 - Wyrok NSA z 2021-12-14

W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) uchyla zaskarżony...
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Gminy W. z 23 grudnia...

I SA/Po 708/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-12

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2011...
w podatku od nieruchomości za 2011 rok w kwocie [...]., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji stwierdził, że wszczęte na wniosek skarżącej postępowanie potwierdziło...

I SA/Po 707/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę Decyzją z dnia...
[...] października 2014 r. nr [...] Burmistrz Gminy i Miasta [...] odmówił [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości...

I SA/Po 1008/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-23

Odwoławczego w Pile z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta...
. poz. 849 ze zm. - dalej: 'u.p.o.l.') oraz uchwały Nr [...] Rady Miasta P. z dnia [...] października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 51/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-15

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok oddala skargę. Wójt Gminy działając...
Gminy Nr [...] z dnia 17 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 15 grudnia...

I SA/Gd 236/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-20

z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2010 1. uchyla zaskarżoną...
A S.A. (zwanej dalej Spółką lub skarżącą) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2010., W uzasadnieniu decyzji SKO wskazało następujący stan...

I SA/Gl 248/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej...
zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na 2015 r. w kwocie [...] zł., Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pierwsza...

I SA/Łd 478/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-22

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 r. 1. oddala skargę...
Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] roku ustalającą M. S. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r...

I SA/Go 509/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-22

ze skargi Nadleśnictwa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Nadleśnictwo...
podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2012 w kwocie 141.012,00 zł., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, Nadleśnictwo złożyło w dniu...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100