Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 503/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-30

Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...][...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
Spółka z o.o. w Ł. zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62.677,00 zł., 1.2 Organ ustalił, że na mocy aktu notarialnego Repertorium A 2155/2013 z dnia 30...

III SA/Wa 1030/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.721 zł. Wyjaśnił, że 'umową ustanowienia odrębnej własności lokalu umową sprzedaży' zawartą 12 lutego 2013 r. (akt...

III SA/Wa 4203/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-23

, że zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.), dalej: 'u.p.c.c....
, które nie mieści się w dyspozycji art. 7 i art. 8 u.p.t.u., Reasumując uznał, że umowa sprzedaży wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 1493/14 - Wyrok NSA z 2016-06-24

Skarbowej w Gdańsku z dnia 29 lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako: 'PCC')., 2. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, że na podstawie umowy z dnia 7 lipca 2011 r. F[...] Sp...

II FSK 898/09 - Wyrok NSA z 2010-09-28

Skarbowej w W. z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd przedstawił następujący...

I SA/Po 1127/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-19

Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę Aktem notarialnym...
zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanej wyżej umowy sprzedaży w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że analiza...

III SA/Wa 524/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. 1...
Skarbowego W, (zwany też dalej 'Naczelnikiem') określił wobec B. Sp. z o.o. w W. (zwanej też dalej 'B.' lub 'Spółką'), zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Lu 301/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-23

z graniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] określającą zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia., Z akt sprawy wynika...

I SA/Po 73/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-14

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
. 9 pkt 10 lit. d, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm. - dalej: 'u.p.c.c....

I SA/Po 41/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-14

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
. 9 pkt 10 lit. d, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm. - dalej: 'u.p.c.c....
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100