Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2684/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił skargę H. F. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 728/18 - Wyrok NSA z 2018-10-10

z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. z dnia 29 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z 29 maja 2017 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W skarze kasacyjnej...

III SA/Wa 1298/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Decyzją z dnia...
Skarbowego w M. z dnia [...] stycznia 2020 r., odmawiającej stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie [...] zł, utrzymał w mocy decyzję Organu...

I SA/Sz 300/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-16

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższe skargi zostały rozdzielone zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

I SA/Sz 299/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-16

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższe skargi zostały rozdzielone zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

II FSK 1237/07 - Wyrok NSA z 2008-12-02

od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki, podatek ten nie był jednak należny, gdyż nowa umowa pożyczki zastępowała w istocie dotychczasowe dwie umowy i została...
ją., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że przedmiot sporu ogranicza się do kwestii zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnej umowy pożyczki, którą Spółka przeznaczyła...

II FSK 621/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
cywilnoprawnych., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że w dniu 10 stycznia 2017r. spółka złożyła wniosek o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 786/17 - Wyrok NSA z 2019-03-12

odpowiedzialnością sp.k.' z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 września 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1...
w łodzi z dnia 1 września 2016 r. Nr [...] przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie internetowej...

I SA/Po 675/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-29

ze skargi: G. R. na decyzję: Izby Skarbowej w Z. z dnia: . nr: w przedmiocie: zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. /-/ J. Ruszyński /-/ S...
z siedzibą w W.., W dniu 22.06.2001 r. G. R. wpłaciła na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Z. kwotę [...] zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 1416/07 - Wyrok NSA z 2009-01-07

od czynności cywilnoprawnych, odpłatne zbycie wierzytelności, stanowiące, jak zaznaczono, jeden z elementów usługi pośrednictwa finansowego - było zwolnione z podatku...
, uwzględniając brzmienie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm., dalej...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100