Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2226/11 - Wyrok NSA z 2013-06-25

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', o umorzenie...
na projekty: 'N.', 'D.', 'E.' i 'P.' oraz wydatków związanych z ugodami z 11 i 12 sierpnia 2003 r.;, 4) art. 121, art. 122 i art. 187 Ordynacji podatkowej., W uzasadnieniu...

I SA/Gd 864/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-23

. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 240 § 1 pkt 5, art. 245 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm...
o wznowienie powołując się na art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej postępowań zakończonych decyzjami ostatecznymi z dnia 27 czerwca 2007 r. w celu ich uchylenia., Strona...

I SA/Rz 600/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-05

, nastąpił skutek doręczenia postanowienia określony w art. 150 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej...
: Ordynacja podatkowa)., DUKS decyzją z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...], określił L. B. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy...

I SA/Łd 651/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-04

podatkowego, podnosząc zarzuty naruszenia szeregu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej 'Ordynacja...
podatkowa'), to jest:, art. 165a § 1 w zw. art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia przez wniosek wszystkich wymogów...

I SA/Łd 652/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-04

szeregu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej 'Ordynacja podatkowa'), to jest:, art. 165a § 1...
w zw. art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia przez wniosek wszystkich wymogów wskazanych w przepisie art. 14b Ordynacji...

III SA/Wa 2269/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.] na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi...
. Organ zauważył, że z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika, aby na postanowienie o wyłączeniu jawności danych świadka zawartych w wezwaniu do czasu przeprowadzenia...

I SA/Po 742/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-05

i § 3, art. 23, art. 122, art. 123, art. 180, art. 187, art. 191, art. 192 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej...
: 'Ordynacja podatkowa') oraz art. 9 ust. 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

I SA/Gl 165/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-28

. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. ) decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...
, że strona nie wykazała istnienia przesłanki z art. 247 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, gdyż nie został udowodniony fakt skutecznego doręczenia jej decyzji z dnia...

II FSK 676/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') poprzez ich niezastosowanie oraz niezastosowanie 59 § 1 pkt 9...
w zw. z art. 70 § 1 i w zw. z art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej, co miało polegać na bezpodstawnym przyjęciu, jakoby został on poinformowany przed upływem terminu...

II GSK 3336/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w Kielcach na podstawie art. 220 § 2, art. 228 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
ze zm., obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800; powoływana jako Ordynacja podatkowa) stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu postanowienia...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100