Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 40/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-04-12

ze skargi K. Cz. i K. Cz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1. uchyla...
opłatę planistyczną w wysokości 11 056,50 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w obrębie O., gm. J., oznaczonej jako działka numer geod [...] o pow. 0,1222...

II SA/Lu 532/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-06

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), które wymagają, by dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej określać wartość...
uchwalenia nowego planu miejscowego. W myśl § 73 uchwały z dnia 26 stycznia 2006r. zatwierdzającej wysokość stawki służącej naliczeniu opłaty 'planistycznej' dla zabudowy...

II OSK 2274/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., bowiem obie ustawy w tożsamy sposób regulują instytucję opłaty planistycznej. Nadal jest to jednorazowa opłata określona w stosunku...
, że określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w wysokości 0% stanowi naruszenie tych zasad. Również w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla...

II OSK 2604/14 - Wyrok NSA z 2016-06-23

, który wskazując kryteria wyceny stanowi regulację szczególną dla przypadku ustalania wysokości opłaty planistycznej i w konsekwencji wyklucza stosowanie kryteriów określonych...
na wycenę, albowiem zmniejszyły w konsekwencji wysokość różnicy wartości, wpływającej na wysokość opłaty planistycznej. Cenę średnią ustalono w oparciu o analizę 18 transakcji...

II OSK 789/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

powstanie obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej określone w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 1 u.p.z.p. Jedną z tych przesłanek jest zbycie przez właściciela nieruchomości...
decyzjom zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez uznanie, że skarżący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty planistycznej pomimo nieziszczenia...

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Co do kwestii odstąpienia w uchwale od określenia stawki opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, Sąd...
nie może przesądzać, czy uchwalenie lub zmiana planu może spowodować wzrost wartości nieruchomości. Opłata planistyczna jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek...

IV SA/Po 1043/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty planistycznej oddala skargę w całości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. w przedmiocie naliczenia opłaty planistycznej., Uzasadniając powyższe stanowisko wskazano, że opisaną powyżej decyzją dnia [...] maja 2019 r. decyzją organ I instancji...

IV SA/Wa 639/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

naliczonych od nieuregulowanej w terminie określonym w decyzji Prezydenta W. nr [...], z dnia [...] czerwca 2005 r., opłaty planistycznej., Z akt administracyjnych sprawy...
postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, będzie miał wpływ na rozstrzygniecie niniejszej sprawy, co spełnia...

II SA/Po 1559/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-06-08

. wnieśli odwołanie od tej decyzji zarzucając, iż nie zostali przez organ administracyjny powiadomieni o konieczności zapłacenia opłaty planistycznej i dlatego sprzedali...
planistycznej. Wobec odesłania w ustępie 7 art. 36 ustawy do uregulowania zawartego w ustępie 6 należy przyjąć, iż ustalenie opłaty w przypadku wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Bk 632/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-08

, na kwotę 1566438 zł (wzrost wartości - 593790 zł), zaś działkę nr [...] wycenił na kwotę 121630 zł (wzrost wartości - 32 776 zł). Naliczona opłata planistyczna (30...
nie zrezygnowała wobec Spółdzielni z opłaty planistycznej ustalając ją na poziomie 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Takie postępowanie jest przejawem nadużycia władzy...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100