Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 524/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

) - wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez ten sąd i uwzględnienie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji co do naliczenia opłaty planistycznej w wysokości...
zakup dwóch lokali mieszkalnych), co miało uzasadniać fakt, że nie dysponuje wystarczającą ilością pieniędzy na uiszczenie opłaty planistycznej., Tymczasem należy...

II SA/Po 60/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-14

o numerze [...]o pow. 287 m2, o numerze [...]o pow. 1369 m2, łącznie 1656 m2, położonej w N. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu wywiedziono, że opłata planistyczna...
jak i po jego zmianie. Poczym wg stosownych wzorów wyliczona została opłata. Wyliczając opłatę planistyczną uwzględniono poniesione przez stronę koszty związane z podziałem...

II SA/Łd 210/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-05-24

stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami ( art. 37 ust. 11 )., Przytoczone unormowania wskazują więc na to, że wydanie decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej...
materiał dowodowy., Skarżąca została zawiadomiona o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty planistycznej pismem z dnia 7 października 2005r., Opłata planistyczna została...

II SA/Gd 978/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-29

bezprawnego określenia stawki opłaty planistycznej wyjaśniono, że w przedmiotowym planie ustalono dwie stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu...
lub urządzeniami infrastruktury technicznej., W zakresie niedopuszczalnego ustalenia w planie stawki opłaty planistycznej w wysokości 0,1% wyjaśniono, że przepisy planistyczne...

II SA/Ol 352/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-26

bowiem z obowiązującymi przepisami organ ustala opłatę planistyczną w razie kumulatywnego wystąpienia przesłanek wskazanych w ustawie, a niewystąpienie którejkolwiek z nich nie rodzi...
planistycznej. Przy czym skarżący podnoszą, iż w odniesieniu do części działek objętych decyzjami o ustaleniu opłaty planistycznej w ogóle nie doszło do sprzedaży działek...

II SA/Gd 964/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-09

'A' z siedzibą w S. jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
I instancji prawidłowo ustalił wysokość opłaty planistycznej w kwocie 103.411,80 zł. (30% różnicy wartości)., Powołując się na treść art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce...

II SA/Po 1833/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-07-27

wybór przez rzeczoznawcę metody wyliczenia opłaty planistycznej nie zwalnia od sprawdzenia prawidłowości danych przyjętych do dokonania obliczenia. W uzasadnieniu organu...
., zawierającej zestawienie wyników szacowania wartości rynkowych 1m2 dla obliczenia opłaty planistycznej, przyjęto dla nieruchomości nr [...] w obrębie R. powierzchnię...

II SA/Po 738/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-13

. A. obowiązek zapłacenia jednorazowej opłaty planistycznej, ustalonej łącznie na sumę [...] zł, z tytułu zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka o nr. ewidencyjnym...
wysokość stawki procentowej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 10%, to tytułem opłaty planistycznej należy się Gminie kwota wskazana...

II SA/Gd 789/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-03

ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ zobowiązany jest ustalić opłatę planistyczną bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego...
wniosła uwagi, na które zostały udzielone odpowiedzi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego '[..]', wysokość opłaty planistycznej stanowi 30 % liczonej...

II SA/Ol 186/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-03-02

. ustaliła również stawkę procentową związaną z naliczaniem opłaty planistycznej, która wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym...
ustaloną w akcie notarialnym lecz w oparciu o ocenę eksperta. Wniósł aby opłata planistyczna ustalona została od wartości nieruchomości wynikającej z aktu notarialnego...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100