Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Łd 1112/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-23

[...] w sprawie opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa [...] z [...], Nr [...], poz. [...]), po rozpatrzeniu odwołania Spółki A. z o.o. w P. od decyzji Burmistrza P. z dnia...
[...], nr [...], ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonej w P. na terenie osiedla A, oznaczonej ewid. nr 352/29, spowodowanego...

II SA/Bd 1005/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-17

Społecznego spółka z o.o. w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału zmienionej uchwałami nr 158/07 z dnia 13 września 2007 r. oraz nr 308/08...

II SA/Łd 806/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-28

roku sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. a.bł....
[...] ustalił D.Z. właścicielowi nieruchomości położonej w S. przy ul. A oznaczonej nr ewid. działki [...] o pow. 1,3110 ha opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Bd 1462/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-08

w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011 r. nr IX/165/2011 w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej oddala skargę. W. P., po bezskutecznym wezwaniu...
, [...]2015r. wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w [...] nr [...] z dnia [...]2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, wnosząc o stwierdzenie...

IV SA/Po 506/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-12

z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę w całości Sygn. akt IV SA/Po [...], Uzasadnienie, Decyzją z dnia 29 lipca...
') oraz uchwały Rady Miasta P. nr [...] z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

III SA/Po 442/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-04-17

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 76, poz. 1632) nałożył na T. P. obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 8193,00zł...

II SA/Go 556/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2010 r., Wójt Gminy, powołując...
uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy z dnia [...] października 2007 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

I OSK 968/17 - Wyrok NSA z 2019-02-15

w [...] z dnia [...]czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy [...] z dnia...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I OSK 1069/08 - Wyrok NSA z 2009-07-29

[...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2008 r...
opłaty adiacenckiej, skargę oddalił., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Wójt Gminy Świeszyno decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] podjętą na podstawie art. 98a...

I OSK 2838/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach decyzją z dnia [...] marca 2012...
administracyjnych, organ pierwszej instancji decyzją z dnia [...] stycznia 2012 roku ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100