Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OSK 885/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

w Koszalinie z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 15 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Sz 1108/11...
utrzymana została w mocy decyzja Wójta Gminy Manowo z [...] czerwca 2011 r. nr [...], ustalająca A. C. opłatę adiacencką., Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy...

I SA/Wa 1479/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

w [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. 2.147 z póżn zm. dalej jako u.g.n.) w związku z uchwałą Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r. Rady Miejskiej w [...] w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej (Dz...

I SA/Wa 952/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

w W. z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2009 r...
. nr [...], po rozpoznaniu odwołania [...] S.A. od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] ustalającej opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu...

II SA/Po 1432/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-02-02

2006 r. sprawy ze skargi Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; postanawia odrzucić skargę...
. /-/ J. Szaniecka Burmistrz Miasta i Gminy decyzją z dnia [...]r. Nr [...] ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...]zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku...

II SA/Gl 184/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją Starosty [...] z dnia [...] r. udzielono Gminie S. pozwolenia...
2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy S. powiadomił I. C. - K. i Z. K. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Łd 949/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-04

roku sprawy ze skargi B. H.-M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. a.bł. Decyzją z dnia...
Miasta T. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położnej w T., działka nr 199, spowodowanej jej podziałem...

II SA/Po 1043/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] września 2012r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w R. o pow. 903 m2, działka nr [...], obręb R...

II SA/Sz 519/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-08

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. 1. Burmistrz M. decyzją...
z [...] stycznia 2022 r. ustalił J. W. (dalej przywoływany jako: 'Skarżący') opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonych jako działki...

II SA/Gd 354/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta...
ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] w Ch. wskutek podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej., Odwołanie...

I OSK 139/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

w Warszawie z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd...
. od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] października 2007 r., którą ustalono jednorazową opłatę adiacencką w wysokości 35.232 zł z tytułu wzrostu wartości...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100