Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2679/14 - Wyrok NSA z 2014-11-28

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala...
Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów., Stan sprawy Sąd przedstawił...

I SA/Lu 786/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-15

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby...
[...], ustalającej podatnikowi wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 r...

I SA/Lu 787/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-15

w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby...
przypadający na podatnika dochód, nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, w wysokości [...] zł (tj. 50 % nadwyżki wydatków nad przychodami ze źródeł...

I SA/Wr 342/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-24

[...]. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 1998r. I. uchyla zaskarżoną decyzję II...
wysokość przychodów za rok 1998 nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustalono na kwotę [...]zł. Powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym...

III SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] lutego 2010 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. na kwotę 1.591.254,00 zł stanowiącą 75% podstawy opodatkowania (2.121.671,84 zł x 75...

II FSK 3021/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007...
) w Gdańsku z dnia 29 lutego 2016 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...

I SA/Gd 750/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-01

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok., Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego dopuścił jako dowód...
w stosunku do R. S. (córki) w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

I SA/Wr 802/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10

dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości [...]., Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, podnosząc zarzut popełnienia...

I SA/Kr 882/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-19

2020 r. nr [...], w przedmiocie zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. w kwotach - odpowiednio [...] zł i [...] zł., W toku postępowań kontrolnych...

I SA/Po 1195/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

[...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie [...] zł. Jako podstawę prawną wskazano m.in. art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 30 ust...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100