Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 2159/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-20

od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego A. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem kontroli...
sądowoadministracyjnej jest postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] czerwca 2017 r. nr [...], wydane na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy...

IV SA/Wa 2785/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2013 r...
organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2013 r...

IV SA/Wa 907/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

H. K. i L. K. o wstrzymanie wykonania postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. znak [...] w sprawie ze skargi H. K. i L. K...
. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 2784/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie...
organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2013 r. nr [...] utrzymującą...

IV SA/Wa 929/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-05

niejawnym sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
uiszczonego wpisu sądowego od skargi. Decyzją z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił Nadleśnictwu [...] na odstępstwo od zakazu...

IV SA/Wa 927/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-05

niejawnym sprawy ze skargi Fundacji '[...]' z siedzibą w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
w gospodarce rolnej lub leśnej lub innych rodzajach mienia., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu wniosku...

IV SA/Wa 1377/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura...
Krajobrazowego na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2009 r. w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

IV SA/Wa 146/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
oddala skargę Przedmiotem niniejszego postępowania jest postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ odwoławczy, organ II instancji) z dnia [...] grudnia...

II SA/Gd 650/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-16

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Jak bowiem wynika z treści art. 76 ust. 1 ustawy ooś organ ten ma prawo wszczynania postępowań dotyczących...
podlegać rozpatrzeniu w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z 15 lutego 2016 r. jest wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 marca...

IV SA/Wa 2378/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

ze skargi [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia...
sporządzone na złożony w terminie, wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i znajduje się w aktach niniejszej sprawy. Pełnomocnik strony skarżącej może zapoznać...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100