Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 145/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-03

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w C...
. stwierdził u S. K. chorobę zawodową w postaci [...] spowodowanego hałasem - wymienioną w poz.[...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

II OSK 853/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

w Katowicach z dnia [...] września 2003r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd...
zawodowej. Zdaniem organu odwoławczego warunkiem uznania istnienia choroby zawodowej jest orzeczenie przez placówkę służby zdrowia schorzenia zakwalifikowanego do odpowiedniej...

II SA/Ke 660/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-29

choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (zwany dalej PWIS) utrzymał w mocy decyzję Państwowego Inspektora...
Sanitarnego w [...] (zwanego dalej PPIS) z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

II SA/Go 859/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-03

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Na podstawie orzeczenia lekarskiego o braku podstaw...
do rozpoznania choroby zawodowej nr [...] z [...] listopada 2006r. wydanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Gabinet Laryngologiczny Chorób Zawodowych (dalej: WOMP...

II SA/Rz 675/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-16

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej -skargę oddala- Przedmiotem skargi...
J.O. jest decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej PWIS) z [...] kwietnia 2015 r. nr [...], o braku podstaw do stwierdzenia u J.O. choroby zawodowej...

IV SA/Wr 475/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-20

D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej: oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją...
podstawnokomórkowy powieki dolnej oka lewego (poz. 17 pkt 4 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie...

III SA/Gl 167/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-15

lutego 2006 r. sprawy ze skargi L. L. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla...
, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz wymienionej w pozycji 21 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady...

II OSK 1762/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 29 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 826/12, oddalił...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy...

VII SA/Wa 2433/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-16

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
: 'k.p.') oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), po rozpatrzeniu odwołania L. M...

IV SA/Gl 472/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-01

Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T...
. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u H. M. choroby zawodowej uszkodzenia słuchu, wymienionej w poz. 21 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100