Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 1406/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-20

., wnioskowanego na H. P., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podał, iż decyzją nr [...] z dnia [...] 2011 r. I. F. nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. Zgodnie z art. 2 tej ustawy...

I SA/Wa 2079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] lipca 2021 r...
. (Skarżącej) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem L. B.., Decyzja Kolegium wydana została przy następujących ustaleniach stanu faktycznego...

II SA/Bd 1597/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-22

[...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia...
postępowania sądowego. Wójt Gminy O. decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r., odmówił A. L. - skarżącemu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

IV SA/Wr 399/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Wójta Gminy Z., Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., w przedmiocie odmowy przyznania B. S. - W. świadczenia pielęgnacyjnego na Z. W. - na podstawie art...

I SA/Wa 2191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-25

w [...] z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] czerwca 2019...
[...] z [...] czerwca 2019 r., nr [...], w przedmiocie przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

I SA/Wa 1510/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2021 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta (...) z dnia...
pielęgnacyjnego., Decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Skarżący wnioskiem z [...] grudnia 2020 r. wystąpił o ustalenie prawa do świadczenia...

II SA/Ol 210/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-12

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Kierownik Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych...
pkt 1 lit. a u.ś.r. W ocenie skarżącego pobieranie renty nie stanowi przeszkody w przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem wnioskodawca złożył oświadczenie...

II SA/Lu 631/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta T. L...
. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego w związku z opieką nad R. E.., Uzasadniając decyzję wyjaśniono...

II SA/Ol 769/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-22

z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. K.G. (dalej jako 'strona', 'skarżący', 'wnioskodawca'), wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]'r., w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Z akt sprawy...

I SA/Wa 2095/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia 21 czerwca 2022 r. nr SKO/4111/316/2022 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z 21...
z upoważnienia Burmistrza [...] z dnia [...] marca 2022 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100