Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 1213/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-11

--- sprawy ze skargi B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1...
do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku. LS Decyzją z dnia [...] znak: [...] Marszałek Województwa [...] uznał za nienależnie pobrane przez B. H. świadczenia rodzinne...

IV SA/Wr 86/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-24

czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania B. Z. od decyzji...
o świadczeniach rodzinnych, ilekroć jest w niej mowa o dochodzie, oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu...

II SA/Łd 1303/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-25

Centrum Polityki Społecznej w Ł. o fakcie zatrudnienia męża B. H. w Wielkiej Brytanii i ubiegania się przez niego o brytyjskie świadczenia rodzinne na dzieci zostało...
ostatecznych przyznających świadczenia rodzinne było nieuprawnione, bowiem nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, czy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy...

II SA/Go 645/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-16

zasiłku pielęgnacyjnego, jako świadczenia rodzinnego został uregulowany w przepisie art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało...
ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., W orzecznictwie wskazano, że .... z treści art. 32...

I SA/Wa 2901/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-15

w S. z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy S.z...
przez Z. M. świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 1 października 2012 r. do 28 lutego 2014 r. za nienależne pobrane świadczenia rodzinne...

III SA/Kr 1484/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-22

zasiłków dla opiekunów, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 5 pkt 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne...
lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych i przez to, nie uwzględnienie, iż w razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna osoba uprawniona...

II SA/Po 350/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-03

dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z samotnym wychowywaniem córki Z. J. - jest świadczeniem nienależnie pobranym., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iż na podstawie...
się na art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W treści wniosku skarżącej o przyznanie świadczenia znajduje się bowiem złożone i podpisane przez nią...

II SA/Po 349/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-03

roku, tytułem dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z samotnym wychowywaniem córki Z. J. - jest świadczeniem nienależnie pobranym., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iż na podstawie...
. Organ powołał się na art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W treści wniosku skarżącej o przyznanie świadczenia znajduje się bowiem złożone...

I OSK 3567/18 - Wyrok NSA z 2019-02-08

termin, o którym mowa w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, upłynął w dniu [...] marca 2017 r., wobec czego 'termin początkowy prawa do tego świadczenia' mógł...
początkowego dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek...

II SA/Po 128/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105 ,poz.881 ze zm.) , art.104 §1 kpa., W uzasadnieniu nadmieniono, że po ponownym...
przeliczeniu dochodów rodziny, po doliczeniu renty rodzinnej w kwocie 1719,97 zł stwierdzono, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje. Dochód w przeliczeniu na osobę...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100