Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 540/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne'. Postępowanie w sprawie przyznania...
o terminie i sposobie wniesienia skargi do tego sądu., Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. nr 228...

I OSK 1098/14 - Wyrok NSA z 2015-11-06

do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 na syna [...]. Organ dodał, że świadczenie w okresie od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r...
pobrała świadczenia rodzinne. Organ dodał, że zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka...

IV SA/Po 1140/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz.U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia...
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.) , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu...

IV SA/Gl 1042/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

nie poinformował go o okolicznościach mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń, w tym o terminach składania wniosku o świadczenia rodzinne., Organ odwoławczy w objętym...
pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia., 5. Zasiłek rodzinny przysługuje...

III SA/Kr 259/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-30

, który udokumentowała składając wniosek o świadczenia rodzinne. W ocenie organu odwoławczego, analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na uzasadnione wątpliwości co do spełnienia...
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105, poz. 881 z późn. zm.) oraz art...

I OSK 561/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne'. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń...
i sposobie wniesienia skargi do tego sądu., Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. nr 228 poz. 2255...

I SA/Wa 1431/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-16

roku - o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późń. zm.) stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...
o świadczeniach rodzinnych , świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje , jeżeli dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji...

II SA/Po 422/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-23

tego świadczenia rodzinnego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: Kolegium; organ odwoławczy; organ II instancji), motywując rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia...
podstawę odmowy przyznania przedmiotowego świadczenia przepis art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie został uchylony ani zmieniony, brak jest podstaw...

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

o świadczeniach rodzinnych zobligowany jest uchylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1...
świadczenia. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna...

IV SA/Gl 1379/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych albo osoba nienależnie pobrała świadczenia rodzinne. Organ I instancji zaznaczył, że od 1.09.2013 r. istnieją podstawy uchylenia...
społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., Natomiast z art. 30 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy wynika, że za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100