Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski po rozpoznaniu w dniu 3 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku [...] Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w P. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] sierpnia 2012 r. znak [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego postanawia : wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z [...] sierpnia 2012 r. [...] Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w P. (dalej: "skarżąca" lub "Spółka") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] sierpnia 2012 r. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Jednocześnie Spółka wniosła o wstrzymanie w całości wykonania zaskarżonej decyzji. Obszernie uzasadniając złożony wniosek skarżąca wskazała m.in., iż prowadzi szeroko zakrojoną działalność gospodarczą, nie prowadząc innej działalności operacyjnej oprócz wynikającej z posiadanego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Spółka podniosła, iż aktualnie zatrudnia [...] pracowników, osiągając obroty miesięczne na poziomie [...] zł, natomiast uzyskany zysk netto (do maja 2012 r.) stanowi kwotę [...] zł przy stałych comiesięcznych kosztach na łączną kwotę około [...] zł. Jednocześnie wskazała, iż w dacie wydania zaskarżonej decyzji w składzie podatkowym znajdowało się [...] dm3 alkoholu oraz [...] dm3 oleju bazowego, od którego to towaru wartość podatku akcyzowego przekracza [...] zł. Skarżąca podniosła również, iż w ramach prowadzonej działalności zawarła szereg umów handlowych z zagranicznymi podmiotami (wymieniając ich nazwy) na dostawę olejów napędowych, smarowych, jak i bazowych o znacznej ilości. W przypadku wykonania zaskarżonej decyzji zmuszona będzie do ich rozwiązania w trybie natychmiastowym, co doprowadzi do utarty klientów, ich zaufania, jak i będzie się wiązało z koniecznością zapłaty odpowiednich odszkodowań, a w konsekwencji zaprzestania działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka podniosła, że zaprzestanie działalności wiąże się z koniecznością zapewnienia w dłuższej perspektywie środków na bieżącą obsługę jej zobowiązań, przy jednoczesnym braku dopływu nowych środków. A to z kolei może doprowadzić do zachwiania stabilności finansowej firmy i wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, co wiązać się będzie z możliwością przejęcia przez bank siedziby skarżącej (z uwagi na zabezpieczenie roszczeń banku poprzez wpis na hipotekę). Jako dowód załączyła m.in. kopie zawartych kontraktów handlowych z poszczególnymi podmiotami, arkusze spisów z natury produktów znajdujących się w składzie podatkowym, bilanse za rok 2011 i 2012 (na koniec maja 2012), jednostronne rachunki zysków i strat za 2011 r. i do maja 2012 r., umowy leasingowe, jak i deklaracje rozliczeniowe ZUS wraz z listą płac pracowników.

Zdaniem Spółki powyższe okoliczności dowodzą, iż w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: "u.p.p.s.a."), zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd natomiast może, na wniosek strony, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 u.p.p.s.a.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej