Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M., B. M. i E.S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. przyznać skarżącej M. M. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi, 2. przyznać M.M. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, 3. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

M. M. po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 2589/16, jako zakres wniosku wskazując zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie radcy prawnego lub ustanowienie adwokata.

Z treści wniosku wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z M. M. pozostaje córka oraz wnuczka. Skarżąca posiada dom o powierzchni 120 m2, obciążony hipoteką. M. M. oświadczyła, że jest inwalidką I grupy, korzysta z rehabilitacji. Córka spłaca kredyt zaciągnięty na remont domu, skarżąca spłaca kredyt zaciągnięty na rehabilitację. M. M. podniosła, że często nie starcza jej pieniędzy, korzysta z zasiłków z pomocy społecznej. Skarżąca wraz z rodziną utrzymuje się z dochodów wynoszących łącznie 3905 złotych netto miesięcznie, na które składa się wynagrodzenie za pracę uzyskiwane przez córkę M. M. (1935 zł), emerytura wnioskodawcy z zasiłkiem pielęgnacyjnym (1450 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez wnuczkę (520 zł). Jako stałe wydatki i zobowiązania rodziny M. M. wymieniła: ratę kredytu hipotecznego - 830 zł, wydatki na leki - 250 zł, opłaty za energię elektryczną - 195 zł, za gaz - 25 zł, za wodę - 57 zł, telefon i internet - 120 zł, wywóz śmieci - 27 zł, podatek od nieruchomości - 22 zł, wydatki na opał - 812 zł, ratę kredytu zaciągniętego na rehabilitację - 162 zł.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w złożonym wniosku uznano, że uzasadnione jest częściowe przychylenie się do wniosku M.M., bowiem dochody skarżącej i jej rodziny przy ponoszonych wydatkach nie pozwalają na poniesienie pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego. W związku z powyższym przyznano M. M. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi oraz poprzez ustanowienie adwokata. W odniesieniu do pozostałych kosztów postępowania zauważyć trzeba, że koszty te, o ile w ogóle się pojawią (ewentualna opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku - w przypadku oddalenia skargi - 100 zł, ewentualny wpis od skargi kasacyjnej - 100 zł) byłyby rozłożone w czasie. Pozwala to na przyjęcie, iż M. M. będzie w stanie zgromadzić środki na ewentualne poniesienie pozostałych kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1