Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1727/10
Sentencja

Referendarz sądowy -Katarzyna Pakuła- Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 czerwca 2014 r. po rozpoznaniu wniosku D. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1727/10 postanawia: odmówić D. S. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu.

Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 24 lutego 2014r. do Sądu wpłynął na uzupełnionym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy D. S. w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Podał, że posiada połowę bliźniaka we współwłasności o powierzchni 200 m ² oraz połowę działki o powierzchni około 400 m ² z których, jak zaznaczył, nie uzyskuje żadnych dochodów tylko ponosi koszty.

W związku z niewystarczającymi danymi do rozpoznania złożonego wniosku zarządzeniem z dnia 28 marca 2014r. wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie:

- z czego lub przy czyjej pomocy się utrzymuje,

- czy samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, czy też wspólnie z innymi osobami (np. z żoną, rodzicami, dziećmi, innymi osobami), jeśli tak należało wskazać te osoby oraz ich dochód , jeśli go uzyskują,

- wielkości domu w m² oraz miesięcznych kosztów jakie ponosi związanych z jego utrzymaniem (np. z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, wywóz śmieci, podatek, inne) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,

- czy oprócz posiadanej ½ części domu posiada mieszkanie lub nieruchomość rolną, jeśli tak należało je wskazać oraz ich wielkość w m ² lub hektarach,

- jaką kwotę miesięcznie przeznacza na bieżące potrzeby życia codziennego ( tj. na zakup żywności, odzieży, środków chemicznych, lekarstw) bądź przez kogo jest zaopatrywany w niezbędne do życia środki, odzież i żywność,

- czy posiada pojazdy mechaniczne, jeśli tak należało podać markę, rok produkcji i koszty związane z utrzymaniem ( paliwo, ew. naprawy),

- czy uzyskuje jakąkolwiek pomoc od rodziny, lub instytucji społecznych lub państwowych, jeśli tak należało wskazać od kogo w jakiej wysokości lub formie.

Odpowiedzi na powyższe należało udzielić w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o posiadane dokumenty. W dniu 11 kwietnia 2014 r. do Sądu wpłynęła odpowiedź wnioskodawcy na powyższe. W nadesłanym piśmie z dnia 9 kwietnia 2014r. wnioskodawca wskazał, że nie uzyskuje obecnie żadnych dochodów i jest zarejestrowany z Urzędzie Pracy w W. Podał, że ponosi miesięcznie następujące koszty tj. opłatę za energię w wysokości ok. 200,00 złotych, opłatę za wodę w wysokości 30,00 złotych, opłatę za telefon w wysokości 110,00 złotych, wywóz śmieci ok. 40,00 złotych, zakup oleju opałowego ok. 400,00 złotych, zakup lekarstw 100,00 złotych. Po podsumowaniu wskazał, że wydatki te wynoszą ok. 780,00 złotych miesięcznie. Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada obecnie żadnego dodatkowego źródła utrzymania, natomiast żadna z posiadanych nieruchomości nie przynosi dochodu. Dodał, że jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2014r. wezwano ponownie wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień poprzez podanie:

Strona 1/3