Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia przy zabytku prac konserwatorskich i robót budowlanych
Uzasadnienie strona 2/2

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

Biorąc pod uwagę sytuację materialną i życiową wnioskodawcy przedstawioną w złożonym wniosku i wynikającą z akt sprawy uznano, że spełnia ustawowe przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Wnioskodawca jak wynika z wniosku jest obecnie osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie posiada więc żadnego stałego dochodu. Małżonka pobiera z tytułu sprawowania opieki nad matką zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych. Wnioskodawca oświadczył również, że otrzymywał do sierpnia br. kwotę 600 złotych miesięcznie czynszu od lokatora, który wyprowadził się z dniem 1 września 2017r. Jak wynika z uzasadnienia wniosku i załączonych zaświadczeń lekarskich wnioskodawca ma problemy zdrowotne.

Zauważyć należy, iż wnioskodawca na trudną sytuację finansową powoływał się także w postępowaniu administracyjnym przed organem. W aktach administracyjnych znajduje się kserokopia decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. z dnia [...] grudnia 2016r. w przedmiocie przyznanego wnioskodawcy świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz decyzji z dnia [...] listopada 2016r. o przyznaniu małżonce specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad matką.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskodawca w obecnej sytuacji finansowej i życiowej nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego samodzielnie, jak również ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Z tego względu, przyznano wnioskodawcy prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 2/2