Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia przy zabytku prac konserwatorskich i robót budowlanych
Sentencja

Starszy referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 października 2017r. po rozpoznaniu wniosku K. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2017r., znak: [...] w przedmiocie nakazu przeprowadzenia przy zabytku prac konserwatorskich i robót budowlanych postanawia: przyznać K. M. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 27 września 2017r. do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez K. M. formularz wniosku PPF o przyznanie prawa pomocy, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Do wniosku załączył kserokopię decyzji Starosty J. z dnia [...] czerwca 2017r. o uznaniu go za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia [...] sierpnia 2015r., zaświadczenie lekarskie z dnia [...] września 2017r. i zaświadczenie lekarskie z dnia [...] czerwca 2015r. wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Z treści wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną. Podał, że małżonka w związku ze sprawowaną opieką nad matką otrzymuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych miesięcznie.

Wnioskodawca oświadczył, że jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w J. jako osoba bezrobotna. Do sierpnia br. otrzymywał kwotę 600 złotych miesięcznie czynszu od lokatora, który z dniem 1 września 2017r. wyprowadził się. Wnioskodawca zaznaczył, że jest schorowaną osobą z II grupą inwalidztwa, która wygasła mu w dniu 31 sierpnia 2017r., oczekuje na następną komisję lekarską. Posiada dom jednorodzinny o pow.118 m², który figuruje w ewidencji zabytków oraz zabytkową szkołę o pow. 230 m², której dotyczy przedmiotowa sprawa.

Wskazał, że ponosi miesięcznie następujące wydatki tj. opłatę za prąd w wysokości ok. 300 złotych, kanalizację ok. 65,00 złotych, opłatę za gaz w wysokości 50,00 złotych, śmieci 24,00 złotych, telewizję, internet 118,00 złotych oraz podatek od nieruchomości 1230,00 złotych rocznie. Zaznaczył, że lekarstw nie wykupuje i ma niespłacone kredyty.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1369) zwanej dalej p.p.s.a przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.).

Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może być przyznane na wniosek strony prawo pomocy polegające na zwolnieniu z kosztów sądowych bądź ustanowieniu pełnomocnika z urzędu. Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w przypadku wykazania przez wnioskującego, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów.

Strona 1/2