Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
608 Energetyka i atomistyka
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z 21 października 2017 r. K. R. (dalej: "skarżący") wniósł skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: "Prezes URE", "organ") w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. W uzasadnieniu skargi skarżący podał, że wnioskiem z 14 lutego 2017 r. wystąpił o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, a pismem organu z 16 maja 2017 r. został zawiadomiony o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania wobec nienadesłania w terminie wszystkich żądanych przez organ dokumentów. Następnie 20 maja 2017 r. skarżący złożył kolejny wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi wraz z dokumentacją. Pismem z 22 sierpnia 2017 r. organ wezwał skarżącego do przedstawienia protokołu z ostatniej kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wówczas skarżący (pismem z 29 sierpnia 2017 r.) zwrócił się do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w [...] o przeprowadzenie takiej kontroli, jednak został poinformowany, iż Państwowa Straż Pożarna nie przeprowadza czynności na potrzeby Urzędu Regulacji Energetyki. W dalszej kolejności skarżący wystąpił do uprawnionego rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych o wydanie oceny warunków ochrony przeciwpożarowej, ale on również odmówił z uwagi brak produktu (oleju opałowego) na terenie obiektu. Wobec nieuzupełnienia wniosku z 20 maja 2017 r., Prezes URE zawiadomieniem z 2 października 2017 r. pozostawił ww. wniosek bez rozpoznania.

W zawiadomieniu z 2 października 2017 r. organ in fine wskazał, że w przypadku gdy pozostawienie bez rozpoznania wniosku z 20 maja 2017 r. zostanie uznane za bezczynność organu administracji publicznej, wówczas przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej wobec niewniesienia ponaglenia do Prezesa URE na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, ewentualnie o oddalenie skargi i rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.; dalej: "p.p.s.a."), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Jeżeli skarżący przed wniesieniem skargi nie wyczerpie przysługującego mu środka zaskarżenia, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

W przypadku bezczynności organu strona przed wniesieniem skargi zobowiązana jest wyczerpać środek zaskarżenia przewidziany w przepisie art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; dalej: "k.p.a."). Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
608 Energetyka i atomistyka
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej