Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie uchylenia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz umorzenia postępowania w sprawie
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz umorzenia postępowania w sprawie p o s t a n a w i a: zwolnić skarżącą A. G. od kosztów sądowych,

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie

Skarżąca A. G. złożyła w dniu 16 stycznia 2016 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz umorzenia postępowania w sprawie.

Z informacji podanych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z nadesłanych przez J. Z. dokumentów wynika, iż skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jedynym źródłem dochodów skarżącego jest wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł netto miesięcznie z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką (załączono decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] potwierdzającą powyższe).

Ponadto skarżąca nadesłała zawiadomienie komornika sądowego o sporządzeniu planu podziału wyegzekwowanej od skarżącej kwoty 111.218,06 zł pomiędzy wierzycieli skarżącej oraz kopię sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 216.351,23 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

W sytuacji, gdy jedynym źródłem dochodów skarżącej jest pobierany z ośrodka pomocy społecznej specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł netto miesięcznie, a dodatkowo wobec skarżącej prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne, w ocenie rozpoznającego wniosek nie jest możliwe poniesienie przez nią pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

W związku z powyższym, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej