Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1584/08
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1584/08 p o s t a n a w i a: odmówić skarżącej J. J. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/2

We wniosku o przyznanie prawa pomocy (złożonym na urzędowym formularzu PPF w dniu 9 marca 2009 r.) skarżąca J. J. wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Z informacji podanych we wniosku wynika, że skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, a jej jedynym dochodem jest emerytura w kwocie 1.113 zł (zajęta przez komornika). Jako składniki majątku skarżąca wymieniła - działki o powierzchni 330 m kw położonej w Z. oraz "15 m kw w domu rodzinnym". Podała też, iż obciążają ją niespłacone pożyczki zaciągnięte na budowę domu w Z.. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej oraz zamknął kanalizację. Ponadto skarżąca wskazała, że jej comiesięczne wydatki na wodę, prąd, kanalizację, leki, telefon wynoszą 800 zł

Pismem Sądu z dnia 12 maja 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedstawienie w terminie 14 dni następujących dokumentów:

1. odpisu zeznania podatkowego skarżącej za rok 2008, ewentualnie dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu uzyskanego w tym okresie (np. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego),

2. ostatniego przekazu pocztowego świadczenia emerytalnego skarżącej,

3. wyciągów i wykazów z posiadanych przez skarżącą rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy,

4. dokumentów potwierdzających ponoszenie miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania oraz innych obciążeń (np. opłaty za wodę, gaz, telefon, energię elektryczną, koszty rehabilitacji i zakupu leków).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w dniu 21 maja 2009 r. złożyła kolejny formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wskazała, że comiesięczne wydatki na mieszkanie wynoszą około 1000 zł, natomiast na leki - 120 zł. Ponadto podniosła, że jej dochód z badania bilansów wynosi 93.367 zł, a jej emerytura w całości została zajęta przez komornika.

Ponadto skarżąca dołączyła:

- fakturę VAT za gaz z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 1.853,53 zł,

- fakturę VAT za gaz z dnia [...] stycznia 2009 r. obejmującą kwotę 1.818,23 zł,

- fakturę VAT za telefon stacjonarny z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 200,10 zł,

- fakturę VAT za telefon komórkowy z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 432,90 zł,

- dwie pierwsze strony zeznania podatkowego PIT-37 za 2008 rok.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Określenie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, iż znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (tak J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; por. też postanowienie NSA z dnia 5 stycznia 2005 r., OZ 944/04, niepubl.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów