Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie Z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1584/08 W sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie skreślenia biegłego rewidenta z listy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. J. od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. J. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1584/08 W sprawie ze skargi J. J. na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie skreślenia biegłego rewidenta z listy postanawia: odmówić skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym

Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/4

We wniosku o przyznanie prawa pomocy z dnia [...] marca 2009 r. (złożonym na urzędowym formularzu PPF), skarżąca J. J. wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, podając, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, a jej jedynym dochodem jest emerytura w kwocie 1.113 zł (zajęta przez komornika). Skarżąca wskazała, że jej comiesięczne wydatki na wodę, prąd, kanalizację, leki, telefon wynoszą 800 zł Jako składniki majątku skarżąca wymieniła - działki o powierzchni 330 m kw położonej w Z. oraz "15 m kw w domu rodzinnym". Podała też, iż obciążają ją niespłacone pożyczki zaciągnięte na budowę domu w Z. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej oraz zamknął kanalizację.

Pismem z dnia [...] maja 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedstawienie w terminie 14 dni następujących dokumentów:

1. odpisu zeznania podatkowego skarżącej za rok 2008, ewentualnie dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu uzyskanego w tym okresie (np. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego),

2. ostatniego przekazu pocztowego świadczenia emerytalnego skarżącej,

3. wyciągów i wykazów z posiadanych przez skarżącą rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy,

4. dokumentów potwierdzających ponoszenie miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania oraz innych obciążeń (np. opłaty za wodę, gaz, telefon, energię elektryczną, koszty rehabilitacji i zakupu leków).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w dniu [...] maja 2009 r. złożyła kolejny formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wskazała, że comiesięczne wydatki na mieszkanie wynoszą około 1000 zł, natomiast na leki - 120 zł. Ponadto podniosła, że jej dochód z badania bilansów wynosi 93.367 zł, a jej emerytura w całości została zajęta przez komornika.

Ponadto skarżąca dołączyła:

- fakturę VAT za gaz z dnia [...] stycznia 2009 r. obejmującą kwotę 1.818,23 zł,

- fakturę VAT za gaz z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 1.853,53 zł,

- fakturę VAT za telefon stacjonarny z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 200,10 zł,

- fakturę VAT za telefon komórkowy z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 432,90 zł,

- dwie pierwsze strony zeznania podatkowego PIT-37 za 2008 rok.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 14 lipca 2009 r., doręczonym skarżącej w dniu [..] sierpnia 2009 r., odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, uznając że informacje zawarte w formularzu PPF oraz dokumenty zgromadzone w aktach niniejszej sprawy oraz sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 1784/07 nie dawały podstaw do zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych, gdyż w sposób niedostateczny wskazywały na faktyczną sytuację majątkową skarżącej.

W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, że użyte w cytowanym przepisie określenie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, iż znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (tak J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; por. też postanowienie NSA z dnia 5 stycznia 2005 r., OZ 944/04, niepubl.).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów