Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych p o s t a n a w i a: odmówić przyznania J. J. prawa pomocy w żądanym zakresie

Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/2

We wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonym na urzędowym formularzu PPF J. J. (dalej jako skarżąca) wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Z informacji podanych we wniosku wynika, że skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, a jej jedynym dochodem jest emerytura w kwocie 1.113 zł. Jednocześnie w sprawie o sygn. VI SA/Wa

1584/08 skarżąca podniosła, iż emerytura jest zajęta przez komornika. Jako składniki majątku skarżąca wymieniła - działki o powierzchni 330 m kw [...] oraz "15 m kw w domu rodzinnym". Podała też, iż obciążają ją niespłacone pożyczki zaciągnięte na budowę domu[...]. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej oraz zamknął kanalizację. Ponadto skarżąca wskazała, że prowadzi ok. 300 spraw w sądach.

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 1 kwietnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedstawienie w terminie 14 dni następujących dokumentów:

1. dokumentu potwierdzającego wskazaną w rubryce 10 wysokość otrzymywanej emerytury (ostatni odcinek przekazu pocztowego lub decyzja organu rentowego),

2. dokumentu potwierdzającego fakt zajęcia środków wypłacanych z tytułu emerytury przez komornika sądowego,

3. wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy,

4. wykazu koniecznych miesięcznych wydatków ponoszonych przez skarżącą wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających te dane.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w piśmie z dnia 20 kwietnia 2009 r. oświadczyła, iż "nie będzie potrzebny adwokat z urzędu". Wskazała również, iż faktury za gaz i telefon obejmują miesięcznie kwotę 2.000 zł, a za energię elektryczną - 300 zł.

Ponadto skarżąca przedstawiła:

- odcinek przekazu pocztowego świadczenia emerytalnego za miesiąc kwiecień 2008 r. (karta 74),

- informacje o stanie zaległości z dnia [...] stycznia 2009 r. w sprawach egzekucyjnych (karty 75, 76 i 79),

- fakturę VAT za telefon stacjonarny z dnia [...] kwietnia 2009 r. obejmującą kwotę 215,50 zł (karta 78),

- fakturę VAT za gaz z dnia [...] marca 2009 r. obejmującą kwotę 1.853,53 zł (karta 80),

- ponaglenie wezwania z dnia [...] kwietnia 2009 r. z Sądu Rejonowego [...] do uiszczenia kosztów postępowania sądowego w wysokości 502 zł i grzywny w kwocie 1.800 zł (karta 77),

- wezwanie z dnia [...] marca 2009 r. do zapłaty kwoty 1.818,23 zł za paliwo gazowe (karta 81).

Należy jednocześnie zauważyć, iż do sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 2602/08 skarżąca załączyła dwie pierwsze strony zeznania podatkowego PIT-37 za 2008 rok.

Z powyższych dokumentów wynika, iż dochód skarżącej w roku podatkowym

2008 wyniósł 127.549 zł, z czego 28.182 zł stanowił dochód ze świadczeń emerytalnych, a 99.367 zł - dochód z działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia). Z tytułu emerytury (po potrąceniu zajęcia komorniczego) skarżącej jest wypłacana kwota 1.356,68 zł netto. Ponadto skarżącą obciążają zaległości w sprawach egzekucyjnych na kwotę ponad 140.000 zł.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów