Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie skreślenia biegłego rewidenta z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska - Grońska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia biegłego rewidenta z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/2

We wniosku o przyznanie prawa pomocy (złożonym na urzędowym formularzu PPF w dniu [...] marca 2009 r.) skarżąca J. J. wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Z informacji podanych we wniosku wynika, że skarżąca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, a jej jedynym dochodem jest emerytura w kwocie 1.113 zł (zajęta przez komornika). Jako składniki majątku skarżąca wymieniła ½ działki o powierzchni 330 m kw położonej w Z. oraz "15 m kw w domu rodzinnym". Podała też, iż obciążają ją niespłacone pożyczki zaciągnięte na budowę domu w Z. Dom ten, wybudowany pod wynajem, stoi obecnie pusty, gdyż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zdjęcie licznika wody i energii elektrycznej oraz zamknął kanalizację. Ponadto skarżąca wskazała, że prowadzi ok. 300 spraw w sądach.

Pismem Sądu z dnia [...] kwietnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedstawienie w terminie 14 dni następujących dokumentów:

1. dokumentu potwierdzającego wskazaną w rubryce 10 wysokość otrzymywanej emerytury (ostatni odcinek przekazu pocztowego lub decyzja organu rentowego),

2. dokumentu potwierdzającego fakt zajęcia środków wypłacanych z tytułu emerytury przez komornika sądowego,

3. wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy,

4. wykazu koniecznych miesięcznych wydatków ponoszonych przez skarżącą wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających te dane.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w piśmie z dnia [...] kwietnia 2009 r. oświadczyła, iż "nie będzie potrzebny adwokat z urzędu". Wskazała również, iż faktury za gaz i telefon obejmują miesięcznie kwotę 2.000 zł, a za energię elektryczną - 300 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Określenie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, iż znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (tak J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; por. też postanowienie NSA z dnia 5 stycznia 2005 r., OZ 944/04, niepubl.).

Pomimo wezwania Sądu z dnia [...] kwietnia 2009 r., skarżąca nie przedłożyła do akt niniejszej sprawy żadnych dokumentów źródłowych wykazujących jej sytuację materialną. Należy jednak zwrócić uwagę na dokumenty tego rodzaju, które skarżąca nadesłała do spraw o sygn. akt VI SA/Wa 1784/07 oraz VI SA/Wa 2602/08. Otóż w pierwszej z ww. spraw (VI SA/Wa 1784/07) skarżąca przedstawiła:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów