Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. W., B. W.j na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2015r. nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym p o s t a n a w i a: - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) wniosku o przyznanie prawa pomocy B. W. (dalej: "Skarżący" lub "Strona") wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach Skarżąca wskazała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, nie posiada majątku. Jedynym wykazanym dochodem, jest dochód z tytułu renty w wysokości 716,12 zł. Do kosztów miesięcznego utrzymania Skarżąca zaliczyła wydatki na leki (około 200 zł), spłatę kredytu zaciągniętego na zakup opału (300 zł), wydatki na opłacenie energii (około 200 zł).

Odpowiadając na wezwanie referendarza sądowego do przedstawienia dodatkowych informacji oraz nadesłania wskazanych w wezwaniu dokumentów Skarżąca oświadczyła, że nie posiada lokat, oszczędności pieniężnych oraz innego majątku. Przedstawiła kserokopię zeznania podatkowego PIT-40 za rok 2014, rachunki i faktury potwierdzające wysokość wydatków na media, decyzję w przedmiocie waloryzacji renty, decyzję ustalającą mężowi Skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1, art. 245 § 1 oraz art. 258 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej " p.p.s.a", referendarz sądowy może - na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W myśl art. 245 § 3 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Częściowe zwolnienie od opłat i wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne, jak i stan faktyczny sprawy zasadne jest przyznanie Skarżącej prawa pomocy, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, Skarżąca wykazała bowiem, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie oraz rodziny.

Skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, a podstawą utrzymania rodziny jest świadczenie rentowe. Z przedstawionego wydruku z rachunku bankowego wynika, że na konto bankowe z tytułu renty KRUS wpływa kwota 839,79 zł. Na podstawie decyzji w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego mężowi Strony do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawną matką w wysokości 520 zł. Z załączonych rachunków i faktur wynikają koszty utrzymania rodziny w wysokości 578 zł.

Oceniając złożone oświadczenia oraz przedstawione dokumenty, uznać należało, iż Skarżąca nie posiada źródła dochodu, oszczędności i majątku, które pozwoliłoby ponieść koszty sądowe bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1