Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA - Beata Krajewska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie -

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/12

Przedmiotem skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez L.L. - prowadzącego działalność pn. S. (dalej: skarżący, strona, podatnik) jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w W. (dalej: Dyrektor IC) z dnia [...] kwietnia 2015 r., Nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w S. (dalej: Naczelnik UC) z dnia [...] października 2014 r., Nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy - styczeń 2011 r., w kwocie1 565 490,00zł.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Kontrole zakończone protokołami : z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...] oraz z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...] stanowiły podstawę wszczęcia z urzędu przez Naczelnika Urzędu Celnego w S. wobec L.L. postępowań:

- postępowania podatkowego w zakresie nieprawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku akcyzowego od ubytków oleju smarowego OSNL-100 - w styczniu 2011 r. (postanowienie nr [...] z dnia [...] maja 2012 r.),

- postępowanie podatkowe w zakresie rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku akcyzowego w składzie podatkowym za okres rozliczeniowy - w styczniu 2011 r. (postanowieniem nr [...] z dnia [...] marca 2013 r.).

W dniu [...] kwietnia 2013 r. Naczelnik Urzędu Celnego w S. postanowieniem nr [...] połączył oba postępowania do prowadzenia jako jedno postępowanie podatkowe.

W toku kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji niektórych wyrobów energetycznych, skutkujące zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatkowej. Ustalono, że podatnik decyzją Naczelnika UC w Siedlcach z dnia [...] marca 2006r. uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności w formie składu podatkowego. W ramach tej działalności prowadzonej w składzie podatkowym podatnik zajmował się produkcją paliw silnikowych i olejów opalowych.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w S. decyzją z dnia [...] października 2014 r., Nr [...], określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy - styczeń 2011 r. w kwocie1 565 490,00zł.

W uzasadnieniu decyzji Naczelnik Urzędu Celnego w S. wskazał, iż zdaniem organu pierwszej instancji, podatnik niezasadnie klasyfikował produkowany w składzie podatkowym wyrób o nazwie olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 do kodu CN 2710 19 99 (olejów ciężkich). Naczelnika UC ustalił, że wyrób ten posiada parametry destylacji olejów opałowych (destyluje w temperaturze do 350°C w 80,80% oraz jego gęstość w 15°C wynosi 838,5 kg/m3) a zatem powinien być zaklasyfikowany jako olej opałowy o kodzie CN 2710 19 61, ze względu na zawartość siarki nieprzekraczającą 1% masy. W związku z powyższym wyrób ten podlegał obowiązkowi znakowania i barwienia, czego nie uczyniono .

Decyzja została doręczona pełnomocnikowi podatnika w dniu 5 listopada 2014 r.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej