Wniosek w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w W. przy ul. Cz. 21/23, między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. a Wojewodą M.
Tezy

1. Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie /Dz.U. nr 22 poz. 268/ w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego organem wyższego stopnia był wojewoda.

2. Celem zmian dokonanych ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie /Dz.U. nr 22 poz. 268/, było przyjęcie unormowania, według którego określone sprawy z zakresu administracji rządowej należące do właściwości jednostek samorządu terytorialnego będą objęte właściwością wojewody jako organu wyższego stopnia, bez jakiegokolwiek rozróżnienia czy chodzi tu o funkcje organu odwoławczego, czy organu nadzoru. Oznacza to, że w sprawach o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543/ wojewoda jest organem wyższego stopnia.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. o rozstrzygnięcie negatywnego sporu o właściwość w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. z dnia 3 lutego 1993 r. (...) w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w W. przy ul. Cz. 21/23, między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. a Wojewodą M. postanawia:

wskazać Wojewodę M. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. z dnia 3 lutego 1993 r. (...).

Uzasadnienie strona 1/9

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 1 grudnia 2000 r., I SA 1463/00 wystąpił w trybie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ o rozpoznanie przez skład siedmiu sędziów sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego między tym Kolegium a Wojewodą M. Spór ten dotyczy właściwości organu do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. z dnia 3 lutego 1993 r. (...) o przyznaniu Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, położonego w W. przy ul. Cz. 21/23 oraz sprzedaży budynków na tym gruncie.

W dniu 4 kwietnia 1998 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej Metali "P." z siedzibą w W. przy ul. Cz. 21/23, /tj. pod adresem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Bankowi PKO S.A./ skierował do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wniosek o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji z dnia 3 lutego 1993 r., zarzucając wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przekazał ten wniosek według właściwości Wojewodzie W. przy piśmie z dnia 30 września 1998 r., uznając, że ten właśnie organ jest właściwy do załatwienia sprawy, jako organ wyższego stopnia nad Kierownikiem Urzędu Rejonowego w W. Pismem z dnia 5 maja 1999 r. Wojewoda M. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji a w dniu 26 maja 2000 r., działając na podstawie art. 19 Kpa, wydał postanowienie (...), mocą którego uznał swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. W uzasadnieniu tego postanowienia Wojewoda M. podniósł, że w dniu wydania decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Cz. 21/23 w W., organem wyższego stopnia w stosunku do Kierownika Urzędu Rejonowego w W. był Wojewoda W. a następnie funkcję tę przejął Wojewoda M. W wyniku kolejnych zmian przepisów wojewodowie stracili status organów wyższego stopnia na rzecz samorządowych kolegiów odwoławczych. Wojewoda zaznaczył, że w dniu 15 kwietnia 2000 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie, która wprowadziła zasadę, że wojewoda jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w żadnym przepisie nie wskazuje wojewody jako organu wyższego stopnia, a jednocześnie art. 9a tejże ustawy ogranicza zakres kompetencji wojewody wyłącznie do pełnienia funkcji organu odwoławczego w sprawach wymienionych enumeratywnie w tym przepisie. Tymczasem kompetencje organu nadzorczego są znacznie szersze w stosunku do kompetencji organu odwoławczego.

Strona 1/9