Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz z odsetkami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz z odsetkami postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie z dnia 6 listopada 2015 r. T. G. i Z. G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej, pełnej kwoty nadpłaty wraz z odsetkami.

W uzasadnieniu skarżący podnieśli, że po stwierdzeniu nieważności przez SKO decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej w dniu 12 sierpnia 2015 r. na ich konto wpłynęła kwota nie pokrywająca całej nadpłaty wraz z odsetkami.

Pismem z dnia 15 sierpnia 2015 r. zażądali zwrotu pozostałej części nadpłaty.

W dniu 30 września 2015 r. skarżący złożyli zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wskazując, że nie została im wypłacona pełna kwota nadpłaty wraz z odsetkami.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Miasta [...] wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 poz. 270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Art. 3 § 2 tej ustawy stanowi, iż kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne