Wniosek w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kaja Angerman po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

K. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadu.

Decyzję organ odwoławczy doręczył stronie w dniu 21 lipca 2014 r. Skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu, a następnie została przekazana przez Sąd do organu drugiej instancji w dniu 22 sierpnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnym postanowieniem z dnia 13 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1913/14 odrzucił skargę jako wniesioną z uchybieniem terminu.

Skarżąca nie złożyła skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 13 października 2014 r. o odrzuceniu skargi, lecz w dniu 2 grudnia 2014 r. wniosła do Sądu, za pośrednictwem organu, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r., dołączając do wniosku skargę. Jak stwierdziła skarżąca, postanowienie z dnia 13 października 2014 r. o odrzuceniu skargi zostało jej doręczone w dniu 27 października 2014 r. Skarżąca nie negowała uchybienia terminu, dlatego stwierdziła, że nie wniosła skargi kasacyjnej, a po upływie terminu do jej wniesienia wniosła ponownie skargę na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r. wraz z wnioskiem u przywrócenie terminu.

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2567/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt II OZ 442/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie K. B. na postanowienie z dnia 23 stycznia 2015 r, stwierdzając, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu, w którym skarżąca dowiedziała się, że złożona przez nią skarga została wniesiona po terminie, to jest wraz z doręczeniem jej postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1913/14, co jak przyznała sama skarżąca, nastąpiło w dniu 27 października 2014 r. Bez znaczenia pozostawał fakt, że postanowienie to było nieprawomocne i służyła od niego skarga kasacyjna. Istotne pozostaje jedynie ustalenie, że strona uzyskała obiektywną wiedzę, iż uchybiła terminowi do złożenia skargi do Sądu i od tego momentu ustały przyczyny jego uchybienia. Kwestionowanie tego faktu (uchybienia terminowi) mogło odbyć się przez wniesienie skargi kasacyjnej. Jednakże w sytuacji kiedy skarżąca nie kwestionowała, że złożenie skargi nastąpiło z uchybieniem terminu, to składając wniosek o przywrócenie terminu do tej czynności należało uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy skarżącej, przy czym wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi należało złożyć w terminie 7 dni liczonych od dnia, w którym skarżąca uzyskała stosowną wiedzę o złożeniu skargi z uchybieniem terminu. Tym samym, skoro postanowienie odrzucające skargę zostało stronie doręczone w dniu 27 października 2014 r., zaś wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 2 grudnia 2014 r., to jako spóźniony podlegał odrzuceniu.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze