Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Stępkowska - Bigiej po rozpoznaniu w 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi E.P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Inne orzeczenia o symbolu:
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

E. P. (skarżący) wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2017 r. w przedmiocie zwrotu podania.

Po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł, skarżący w terminie do dokonania tej czynności zwrócił się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy,. Z informacji zawartych na urzędowym formularzu PPF z dnia 22 grudnia 2018 r. wynika, że skarżący domaga się zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wraz z synem. Jest współwłaścicielem (wraz z synem) domu o pow. 129 m2. Wskazał, ze uzyskuje dochód w wysokości 1900 zł netto miesięcznie. W rubryce dot. wydatków wpisał: "Koszty poniesione na mieszkanie (jest to dom samodzielny), opał, koszty remontowe, koszty leczenia, rehabilitacji".

Zarządzeniem z dnia 5 marca 2018 r. skarżący został wezwany do:

a) nadesłania wyciągów z posiadanych przez niego rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych oraz lokat terminowych z okresu ostatnich trzech miesięcy (z historią dokonywanych w tym okresie operacji i bilansem); ewentualnie do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu rachunków, kont bankowych;

b) nadesłania dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanego dochodu (np. kopii aktualnej decyzji o waloryzacji świadczenia emerytalnego),

c) wskazania kwot i udokumentowania wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie konieczne (przeciętnie w miesiącu),

d) do złożenia oświadczenia, czy syn R. P. (tj. osoba wskazana przez skarżącego w rubryce nr 6 formularza PPF jako pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym):

- uzyskuje jakiekolwiek dochody - jeżeli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości (należy przedłożyć stosowane zaświadczenie w tym zakresie, np. z zakładu pracy o wysokości zarobków), - jeżeli nie - należy wskazać jakie są źródła jego utrzymania (zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych), ewentualnie należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu przez niego statusu osoby bezrobotnej, lub dokumentów, których wynika, że jest niezdolny do pracy;

- czy posiada jakikolwiek majątek (nieruchomości, zasoby pieniężne), jeżeli tak, należy wykazać jaki,

- czy posiada rachunki i konta bankowe - jeżeli tak należy przedłożyć wyciągi z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy, jeżeli nie posiada - należy przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu jakichkolwiek rachunków bankowych

W odpowiedzi na to wezwanie skarżący w piśmie z dnia 27 kwietnia 2018 r. oświadczył, że:

- koszty utrzymania domu ponosi w połowie on, a w połowie syn;

- nie posiada rachunków, kont bankowych;

- syn prowadzi małą firmę, nieznane są mu jego dochody;

- wydatki skarżącego wynoszą ok. 1400 zł, reszta (600 zł) jest wydawana na wyżywienie.

Do pisma dołączył:

- faktury za olej opałowy wystawione na nazwisko syna (R. P.) (22 listopada 2017 r. nastąpiła sprzedaż oleju napędowego za kwotę 2070,90 zł; 22 stycznia 2018 r. - za kwotę 2179,30 zł; 9 marca 2018 r. - za kwotę 1614,60 zł),

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze