Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2043/13 - prawomocnym od dnia 15 maja 2014 r. - oddalił skargę M. S. wniesioną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości położonej w miejscowości W. gm. K., oznaczonej geodezyjnie jako działka nr [...] dotyczącej spornego odcinka granicy z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem geodezyjnym [...].

W dniu 2 czerwca 2014 r. (data nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego) M. S. złożyła do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 10 czerwca 2014 r. wniosek ten oddalono. W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, że przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżąca złożyła po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie wszczętej jej skargą. Podkreślono, że w toku postępowania skarżąca była wyczerpująco informowana zarówno o możliwości ubiegania się o przyznanie prawa w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego (pisma z dnia 30 sierpnia 2013 r. - k. 18 i 19 akt sprawy, pismo z dnia 1 kwietnia 2014 r. - k. 282 akt sprawy), jak i o trybie, terminie i warunkach formalnych sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku kończącego postępowanie w jej sprawie (pismo z dnia 11 lutego 2014 r. - k. 183 akt sprawy, protokół rozprawy z dnia 10 marca 2014 r. przeprowadzonej z udziałem skarżącej - k. 269 akt sprawy, pismo z dnia 1 kwietnia 2014 r. - k. 282 akt sprawy). Ponadto, jak wskazano, strona wnioskowała już o przyznanie prawa pomocy, a Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 r. odmówił przyznania prawa pomocy z uwagi na posiadane przez stronę znaczne zasoby pieniężne. Jednocześnie zauważono, że aktualnie w sprawie nie toczy się żadne postępowanie, które mogłoby prowadzić do wzruszenia prawomocnego wyroku z dnia 10 marca 2014 r. Skarżąca, wyczerpująco poinformowana o trybie i terminie wniesienia środka odwoławczego od tego wyroku, wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy już po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Nie podała przy tym jakichkolwiek przyczyn, które uniemożliwiły jej złożenie tego wniosku w terminie otwartym do wniesienia środka odwoławczego. Nie zwróciła się też o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku kończącego postępowanie, który to wniosek mógłby ewentualnie doprowadzić do nadania biegu prawomocnie zakończonej sprawie. Z tego względu, w ocenie referendarza, wniosek podlegał oddaleniu.

Od powyższego postanowienia skarżąca, w piśmie z dnia 30 czerwca 2014 r., wniosła sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 marca 2014 r.

Wskutek wniesienia sprzeciwu powyższe postanowienie referendarza sądowego utraciło moc i dlatego sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze