Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "[...]" sp. z o.o. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w sprawie ze skargi "[...]" sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...].

Uzasadnienie strona 1/4

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Z. z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] orzekającą o ustaleniu i pobraniu od Spółki "[...]" sp. z o.o. z siedzibą w W. jednorazowej opłaty w kwocie 137.500 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości N., gmina Z. w wysokości 25% wzrostu wartości nieruchomości zbytej działki nr [...] o pow. 2,7500 ha położonej w obrębie N.

Na powyższą decyzję z dnia [...] lipca 2014 r. "[...]" sp. z o.o. z siedzibą w W., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniosła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania wyżej opisanej decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] kwietnia 2014 r. Wniosek ten pełnomocnik skarżącej argumentował tym, że wysokość ustalonej renty planistycznej jest tak znacząca, że jej zapłacenie na obecnym etapie postępowania grozi Spółce wyrządzeniem znacznej szkody lub co najmniej spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków. Spółka posiada bowiem stałe zobowiązania w wysokości 449.247,84 zł miesięcznie i w związku z tym przedmiotowa renta planistyczna nie może zostać uiszczona bez poważnego uszczerbku dla płynności finansowej Spółki. Potwierdzeniem tego ma być dołączona do skargi kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, zestawienia zobowiązań Spółki opiewających na wskazaną wyżej kwotę, sporządzona przez doradcę podatkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności została w sposób kompleksowy uregulowana w art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), zaś katalog pozytywnych przesłanek warunkujących wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonania aktu lub czynności określony został w art. 61 § 3 tej ustawy i ma on charakter taksatywny. Zgodnie z treścią tego przepisu, sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli została spełniona co najmniej jedna z ustawowych przesłanek, tj. zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z konstrukcji powyższej normy prawnej art. 61 § 3 powołanej ustawy wynika, że na skarżącym spoczywa ciężar wykazania przesłanek zawartych w powołanym przepisie, zaś sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdy akt lub czynność zostanie wykonana. Rzeczą Sądu jest zbadanie, czy argumenty przedstawione przez stronę przemawiają - lub nie - za wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu.

Strona 1/4