Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Stępkowska - Bigiej po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia zwolnić H. K. od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6167 Rybołówstwo morskie, i rybactwo śródlądowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie strona 1/2

H. K. w dniu 25 maja 2010 r. wniósł skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2010 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza. Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy sporządzony na urzędowym formularzu PPF domagając się zwolnienia od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż utrzymuje się z rybołówstwa (kuter rybacki "[...]"). W roku bieżącym nie otrzymał limitu połowowego dorsza, więc jego sytuacja materialna gwałtownie się pogorszyła. Połowy pozostałych gatunków ryb są nieopłacalne, wartość połowów nie pokrywa kosztów działalności, w związku z czym zmuszony był do zaciągnięcia kredytu bankowego, by móc utrzymać jednostkę połowową i utrzymać zatrudnienie wykwalifikowanych rybaków na niezmienionym poziomie. Wnioskodawca wskazał także na konieczność zrobienia remontu kutra, by spełnić wymogi PRS i kartę bezpieczeństwa jednostki łowczej, co wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kolejnych kredytów.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną i córką. Wraz z żoną posiadają mieszkanie o łącznej pow. 74,5 m2, ponadto żona jest współwłaścicielką (w ¼) nieruchomości o łącznej powierzchni 452 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 215 m2. Skarżący jest ponadto właścicielem kutra rybackiego "[...]" rok budowy 1957. Według oświadczenia H. K. uzyskuje dochód w wysokości 1 800 zł miesięcznie z tytułu rybołówstwa.

Przy piśmie z dnia 12 sierpnia 2010 r. wnioskodawca nadesłał dodatkowe oświadczenia i dokumenty, uzupełniając wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wymienił następujące wydatki miesięczne: olej opałowy 1118,24 zł, energia elektryczna: 240,84 zł, nieczystości stałe: 26 zł, podatek od nieruchomości: 125 zł, woda i kanalizacja: 136,81 zł, spłata raty kredytu konsumpcyjnego: 283,34 zł (łącznie 1930,23 zł).

Wnioskodawca nadesłał także oświadczenie, iż otrzymał rekompensatę z tytułu zaprzestania działalności połowowej w 2009 r. (kserokopia decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. z dnia [...] stycznia 2010 r. w załączeniu) w wysokości 42 585 zł. W czerwcu 2010 r. wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie rekompensaty za rok bieżący za 120 dni zaprzestania działalności i oczekuje na wydanie w tej sprawie decyzji. Oświadczył także, że jego żona w 2009 r. osiągnęła dochód w wysokości 11 000 zł (916,66 zł miesięcznie) z tytułu wynajmu pokoi: 6 000 zł (dochód roczny) i z tytułu dzierżawy lokalu mieszkalnego: 5 000 zł (dochód roczny). Ponadto wnioskodawca nadesłał także odpisy zeznań podatkowych - swoich i żony za 2009 r., odpis umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz aneks do tej umowy, odpis umowy kredytu komercyjnego żony. Wnioskodawca nadesłał także podsumowanie księgi przychodów i rozchodów od stycznia 2010 r. i wyjaśnił, że kwota dochodu wskazana w rubryce nr 10 formularza PPF: 1 800 zł została wyliczona na podstawie pierwszych miesięcy bieżącego roku, w których były przychody. Na ostatni dzień czerwca z podsumowania księgi z prowadzenia działalności wnioskodawca poniósł stratę w wysokości 20 720,12 zł. W lipcu sytuacja uległa zmianie, ponieważ wnioskodawca nadal nie prowadzi połowów i obecnie nie ma przychodów. Bieżące wydatki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jak i w gospodarstwie domowym pokrywane są z kredytu i dochodu żony. Wnioskodawca przedstawił wyciąg z rachunku bieżącego przedsięb. indywid.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6167 Rybołówstwo morskie, i rybactwo śródlądowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi