Sprawa ze skargi A. S. na porozumienie zawarte przezeń z Gminą T. P. dnia (...) r. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem porozumienia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Donata Starosta Sędziowie WSA Anna Jarosz WSA Tomasz Grossmann (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi A. S. na porozumienie zawarte przezeń z Gminą T. P. dnia (...) r. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem porozumienia postanawia odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Skargą z (...) r. A. S. (dalej: "Skarżący"), reprezentowany przez radcę prawnego A.P., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem porozumienia "o wzajemnych roszczeniach stron" zawartego (...) r. pomiędzy Gminą T. P. (dalej: "Gmina") i Skarżącym, a także o zasądzenie od organu, Wójta Gminy T. P. (dalej: "Wójt" lub "Organ"), "kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa".

W uzasadnieniu wskazał, że skargę opiera o przepisy art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.; dalej w skrócie: "u.s.g."). Wyjaśnił, że zaskarżonym porozumieniem z (...) r. (dalej jako: "Porozumienie") Gmina uznała roszczenia Skarżącego do kwoty (...) zł, zaś Skarżący wyraził zgodę na zaspokajanie naliczanych opłat planistycznych i innych przez pomniejszenie ww. kwoty (potrącenie). Gmina - wbrew późniejszym oświadczeniom składanym po 2012 r., o tym że na mocy tego Porozumienia nabyła wszelkie grunty bez zapłaty (iż ten sposób nabycia wynika z Porozumienia) - wymusiła na Skarżącym przeniesienie na jej rzecz własności kilku nieruchomości za symboliczną złotówkę. Skarżący podkreślił, że z przywołanych w skardze, wybranych dokumentów wynika, iż Gmina jako podmiot prawa publicznego prowadzi działalność finansowo-rozliczeniową ze Skarżącym w sposób sprzeczny z obowiązującymi zasadami podejmowania zobowiązań i rejestracji operacji rozliczeniowych. W jego ocenie "Organ Gminy wykorzystuje Porozumienie do rozliczeń (czynności technicznych i rozliczeniowych wewnętrznych) nie mających nic wspólnego z jego istotą, czy też do unicestwiania skutków zakończonych postępowań (wyroków) sądowoadministracyjnych i obecnie toczonych postępowań ustalających wartość i obowiązek zapłaty odszkodowań za grunty, do których niedopuszczalnym jest ustalanie odszkodowań w drodze ugody z mocy przepisu art. 118 ust. 2 ustawy o gosp. nieruchomościami."

Dalej Skarżący wskazał, że pismem z (...) r. wezwał Organ do usunięcia naruszeń swego interesu prawnego i uprawnień, szeroko uzasadniając powstanie po swojej stronie dolegliwości ekonomicznych poprzez zawarcie Porozumienia i godzenie przez Organ w zasady rozliczeń. Dodał, że w sprawie rysuje się konieczność skorzystania przez Sąd z możliwości zastosowania nakazu, o jakim mowa w art. 101a ust. 2 u.s.g. Ponadto poinformował, że równocześnie ze skargą w niniejszej sprawie, złożył także skargę [z (...) r. - uw. Sądu] w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za którą to zmianę Gmina obciąża Skarżącego ww. kwotą (...) zł. W ocenie Skarżącego obie sprawy pozostają ze sobą w związku uzasadniającym ich połączenie.

W piśmie procesowy z (...) r. uzupełniającym skargę, Skarżący wniósł o połączenie sprawy niniejszej ze sprawą objętą ww. skargą z 06 marca 2015 r. [o sygn. akt IV SA/Po 220/15 - uw. Sądu], a ponadto o nakazanie organom nadzoru: Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wykonanie niezbędnych czynności na rzecz Skarżącego mających za cel doprowadzenie do usunięcia naruszeń interesu prawnego i uprawnień Skarżącego związanych z opracowaniem i realizacją planu miejscowego objętego ww. uchwałą Rady Gminy z dnia (...) r. Nr (...). W dalszych pismach procesowych: z (...) r., z (...) r. i z (...) r., Skarżący podtrzymał i uszczegółowił swe stanowisko.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne