Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Tomasz Grossmann po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. R. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2016 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie strona 1/3

R. R. (dalej też jako "Skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem organu administracji, skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] (w skrócie: "SKO"), opisaną w rubrum nin. postanowienia. Zaskarżoną decyzją, SKO uchyliło w całości decyzję Burmistrza [...] z [...] lipca 2016 r. nr [...] i orzekło o ustaleniu dla Skarżącego opłaty za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej [...], w wysokości:

a) 231,59 zł za okres od 21 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.,

b) 652,66 zł miesięcznie, poczynając od 01 sierpnia 2016 r.

Nadto SKO określiło termin zapłaty tak ustalonych należności w ten sposób, że należność za pobyt do końca listopada 2016 r. Skarżący winien zapłacić do 15 grudnia 2016 r., natomiast należności miesięczne poczynając od 01 grudnia 2016 r. - do 15. dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Decyzja organu I instancji także ustalała odpłatność Skarżącego za pobyt matki w DPS, z tym że w jednakowej wysokości 652,66 zł począwszy od lipca 2016 r.

W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący napisał, że nie posiada środków finansowych umożliwiających dobrowolne wykonanie zaskarżonej decyzji i dlatego występuje z wnioskiem. Ocenił, że przymusowe wykonanie decyzji może doprowadzić do drastycznego pogorszenia sytuacji bytowej czteroosobowej rodziny. Powstanie kolejne obciążenie, z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego. Wszczęcie postępowań egzekucyjnych wobec kredytobiorcy jest przez banki uznawane za istotne pogorszenie warunków zdolności płatniczej. Na taką okoliczność banki zastrzegają sobie uprawnienie do zaostrzenia warunków umowy kredytowej, a nawet prawo do jej wypowiedzenia. Skarżący podkreślił, że zawierając umowę kredytu na budowę domu nie mogli z żoną przewidzieć, iż znajdą się w tak złej sytuacji finansowej i zostaną dodatkowo obciążeni wysoką opłatą miesięczną wynikającą z decyzji SKO. Żadna z kalkulacji nie uwzględniała tak wysokiego obciążenia miesięcznego. Jeśli więc dojdzie do utraty zdolności kredytowej i nastąpi wypowiedzenie umowy przez bank, to nie tylko nastąpi niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody, czy skutków trudnych do odwrócenia, ale wręcz nastąpi realne zagrożenie dla dalszej egzystencji rodziny.

Skarżący ocenił, że konieczność uiszczenia w terminie do 15 grudnia kwoty 3.494,89 zł spowoduje, iż rodzina nie będzie posiadała środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Nie posiada z żoną żadnych oszczędności. Miesięczny dochód w rodzinie kształtuje się na poziomie ok. 6.800 zł, jednakże całość dochodów rodziny pochłaniają bieżące koszty utrzymania, a najbardziej znaczącym obciążeniem finansowym są kredyty hipoteczne zaciągnięte na budowę domu jednorodzinnego, w którym wszyscy zamieszkują. Skarżący załączył zestawienie bieżących kosztów ponoszonych na utrzymanie rodziny. Po odliczeniu stałych wydatków, do dyspozycji czteroosobowej rodziny pozostaje kwota w wysokości ok. 2.000 zł. Środki te są przeznaczane na koszty związane z wyżywieniem, zakupem środków czystości, lekarstw, odzieży, jak również na koszty dot. komunikacji, utrzymania samochodu, ubezpieczeń, koszty wizyt u lekarzy specjalistów, wydatki na święta. Skarżący podkreślił, że w związku z trwającym tzw. sezonem grzewczym, ponoszą większe wydatki na opał, a w kolejnych miesiącach nastąpi jeszcze ich wzrost. Na przełomie października i listopada zakupili już tonę węgla, której koszt wyniósł 750 zł, a potrzebne będą łącznie na sezon min. 3 tony. Najistotniejsze są koszty związane z utrzymaniem, wychowaniem i edukacją dwójki dzieci. Starsza córka uczy się w obecnie w czwartej klasie [...], czteroletni syn jest przedszkolakiem. Rodzice ponoszą koszty związane m.in. z wynajmem pokoju w [...] (700 zł), dojazdów (200 zł). Skarżący podkreślił, że wszystkie wolne środki przeznaczają na rozwój i wychowanie dzieci. W zaistniałej sytuacji staną przed wyborem, czego odmówić dzieciom - kupna zabawki, książek, materiałów dodatkowych do nauki, czy nie zapłacić bieżących rachunków lub rat kredytu.

Strona 1/3