Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2013r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K., I.S., J.W., J.P., J.H., J.B., K.B., K.L., K.S., Ł.B., M.M., M.P., M.S., M.W., M.S., M.S., M.L., M.P., P.M., T.S., Z.D., M.B., G.G., U.J., B.K., G.M., K.F., D.W., M.H., M.K., L.W., R.Z., T.F., E.S., K.Z., R.B., G.G., G.B., M.C., M.C. na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K., I.S., J.W., J.P., J.H., J.B., K.B., K.L., K.S., Ł.B., M.M., M.P., M.S., M.W., M.S., M.S., M.L., M.P., P.M., T.S., Z.D., M.B., G.G., U.J., B.K., G.M., K.F., D.W., M.H., M.K., L.W., R.Z., T.F., E.S., K.Z., R.B., G.G., G.B., M.C., M.C.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr [...].

Skarżąca A.K. uiściła wpis od skargi w kwocie [...] zł. Pozostali skarżący cofnęli skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a czynność ta wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć. W tej sytuacji do rozpoznania pozostała skarga A.K., która jej nie cofnęła i uiściła wpis w kwocie [...] zł.

W związku z powyższym, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1