Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata
Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Andrzej Majzner po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata postanawia: 1. 1. umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy zwalniając go od kosztów sądowych.

W dniu 29 stycznia 2016 r. Sąd wydał natomiast wyrok, mocą którego orzekł o oddaleniu skargi.

Następnie, to jest w dniu [...], oraz ponownie, w dniu [...] M.W. powtórnie złożył formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy, określając, iż ubiega się o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata. W treści tych wniosków skarżący oświadczył, iż nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł ani nieruchomości. Pozostaje przy tym we wspólnym gospodarstwie domowym z matką, nad którą sprawuje opiekę, zaś ich miesięczny dochód wynosi [...] zł, na co składa się emerytura matki ([...] zł) oraz pobierany przez niego "zasiłek pielęgnacyjny" ([...] zł). Wnioskodawca dodał, że ponosi miesięczne koszty utrzymania mieszkania, w kwocie [...] zł, zaś na lekarstwa dla matki przeznacza [...] zł.

Następnie, to jest w dniu [...] skarżący nadesłał kopię decyzji o przyznaniu mu specjalnego zasiłku opiekuńczego, w kwocie [...] zł, kopię decyzji ZUS o przyznaniu jego matce emerytury, w wysokości netto (do wypłaty) [...] zł, orzeczenia o niepełnosprawności wydane wobec niego i matki oraz plik dokumentów obrazujących koszty utrzymania jego gospodarstwa domowego, w tym między innymi czynsz ([...] zł), opłata za energię elektryczną ([...] zł - należność za 2 miesiące) i wydatki na leki (3 faktury na kwotę ogółem [...] zł).

W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 §1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Odnosząc się do wniosku M.W. należy podnieść, iż w myśl zasady wynikającej z art. 246 §1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym (czyli, po myśli art. 245 §2 cytowanej ustawy, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z kolei warunkiem przyznania osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (zgodnie z art. 245 §3 p.p.s.a. obejmującym tylko zwolnienie od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmującym tylko ustanowienie jednego z wymienionych w tym przepisie profesjonalnych pełnomocników) jest wykazanie niemożności poniesienia pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a.).

W tym miejscu trzeba raz jeszcze zaznaczyć, że skarżący ubiegał się już w niniejszej sprawie o przyznanie prawa pomocy i po rozpoznaniu złożonego przezeń wniosku został zwolniony od kosztów sądowych mocą postanowienia wydanego przez tutejszy Sąd w dniu 17 sierpnia 2015 r. (karty nr 50-52 akt sprawy). W tej sytuacji rozpoznanie kolejnego wniosku o zwolnienie od tych kosztów stało się zbędne i dlatego należało je umorzyć na podstawie art. 249a p.p.s.a.

Wniosek M.W. o ustanowienie pełnomocnika należało natomiast rozpoznać stosując przesłankę określoną w art. 246 §1 pkt 1 p.p.s.a. Ustanowienie adwokata dla skarżącego w przypadku, gdy jest on już w sprawie zwolniony od kosztów sądowych poskutkowałoby bowiem sytuacją, w której skorzystałby faktycznie z całkowitego zakresu prawa pomocy (to jest obejmującego zarówno zwolnienie od kosztów sądowych jak i ustanowienie pełnomocnika procesowego).

W tym kontekście uznano, że wnioskodawca spełnił wymóg warunkujący uwzględnienie zgłoszonego żądania. Z oświadczeń wyżej wymienionego wynika bowiem, iż nie posiada on żadnych zasobów finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku. Nadesłane przezeń dokumenty źródłowe potwierdzają przy tym, że jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, z kolei jego matka - w stopniu znacznym ze wskazaniem o konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (vide: orzeczenia stanowiące karty nr 121 i 122 akt sprawy). W tym stanie rzeczy uznano, że dochód jego dwuosobowego gospodarstwa domowego, w kwocie netto zaledwie nieco ponad [...] zł (patrz: decyzje - karty nr 118 i 120 akt sprawy) - zważywszy wysokość obciążających tę rodzinę kosztów utrzymania - nie umożliwia dokonania w zasadzie żadnych oszczędności.

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej okoliczności postanowiono jak w sentencji działając na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 tej ustawy.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze