Sprawa ze skargi M.P. na Wójta Gminy T. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń sądu w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Siudyka, , , po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na Wójta Gminy T. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń sądu w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego - wyrok z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt IV SA/Gl 1179/11 p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2013 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga M.P. na "nierespektowanie" wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt. IV SA/Gl 1179/11 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w T.

W uzasadnieniu skargi oraz w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r. Skarżący domagał się przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką S. P.

W piśmie z dnia 2 czerwca 2014 r. Skarżący zawarł oświadczenie o cofnięciu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), Skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie takie wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżący pismem procesowym z dnia 2 czerwca 2014 r. skutecznie cofnął skargę.

Mając bowiem na uwadze powyższy przepis oraz dokonując w jego kontekście oceny oświadczenia o cofnięciu skargi, uznać należało, że oświadczenie Skarżącego wiązało Sąd, gdyż z jego treści nie wynikało, aby złożone zostało w celu obejściu prawa, jak też, aby spowodowało utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności lub utrzymaniem w mocy aktu wydanego z naruszeniem obowiązującego prawa, które stanowiłoby podstawę do wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej.

Natomiast zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli Skarżący skutecznie cofnął skargę.

Podkreślić należy, że Skarżący może cofnąć skargę w każdym czasie, bowiem to on rozporządza skargą. Stąd też wobec stwierdzenia braku przesłanek, które uniemożliwiałyby Sądowi uznanie za niedopuszczalne cofnięcia przedmiotowej skargi, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono o umorzeniu postępowania w sprawie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy