Skarga C. K. na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi C. K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 18 marca 2016 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta Gminy, wydał decyzję w przedmiocie przyznania zasiłku celowego. Od tej decyzji skarżąca w dniu 23 marca 2016 r. wniosła odwołanie.

Pismem z dnia 1 lipca 2016 r. skarżąca wniosła zażalenie skierowane także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie to dotyczy przewlekłego prowadzenia postępowania i niezałatwienia sprawy w zakresie rozpoznania ww. odwołania w terminie.

Skarżąca wyraźnie zarzuca Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, że z pokrzywdzeniem art. 37 § 1 K.p.a. nie rozpoznał odwołania i nie załatwił sprawy.

Następnie skargą z dnia 4 lipca 2016 r. skarżąca zaskarżyła bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie braku rozpoznania zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 K.p.a.

Skarżąca zarzuciła organowi naruszenie art.8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 K.p.a. przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wniosła o:

1) zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi;

2) dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga;

3) zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie;

4) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011. Nr 34, poz. 173) w związku z art 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718) o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu;

5) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 P.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 P.p.s.a.;

6) zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżąca zarzuciła Kolegium Odwoławczemu przekroczenie terminów do załatwienia zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 K.p.a.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosła o jej odrzucenie z powodu braku wyczerpania środków zaskarżenia w sprawie. Ponadto ustosunkowując się do zarzutów skargi, Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, że przedmiotowe zażalenie zostało przez ten organ rozpatrzone. Sprawa dotycząca rozpatrzenia zażalenia C. K. na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłość postępowania prowadzonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przyznania zasiłku specjalnego celowego została załatwiona poprzez wydanie postanowienia z dnia 26 lipca 2016 r. Tym samym Kolegium Odwoławcze uznało zażalenie C. K. za nieuzasadnione, zatem skarga na bezczynność w tym stanie faktycznym, w ocenie organu, jest bezzasadna.

Strona 1/4