Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodnicząca: Sędzia WSA Katarzyna Owsiak, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. C. o zmianę postanowienia z dnia 10 kwietnia 2017 r. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia odmówić zmiany postanowienia z dnia 10 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 769/17 w przedmiocie odmowy wstrzymania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

B. C. (dalej: Skarżąca/Strona) wniosła w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Stronie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W piśmie z dnia 2 października 2017 r. Skarżąca złożyła wniosek o zmianę powyższego postanowienia z powodu zmiany okoliczności uzasadniających prawdopodobieństwo wyrządzenia Stronie znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zdaniem Strony, przedstawione przez nią w przedmiotowym piśmie zarzuty stanowią nowe okoliczności w sprawie, które uzasadniają także zmianę ww. postanowienia odmawiającego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej: P.p.s.a.), po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Stosownie zaś do art. 61 § 4 P.p.s.a., postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. W przypadku złożenia wniosku na podstawie ww. przepisu, konieczne jest zatem co najmniej uprawdopodobnienie, że od ostatnio wydanego w sprawie postanowienia w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego, którego zasadność nie była kwestionowana w drodze zażalenia, nastąpiły zmiany uzasadniające modyfikację dotychczas wyrażonego przez Sąd stanowiska.

W niniejszej sprawie we wniosku o zmianę postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, Skarżąca podniosła zarzut wadliwego ustalenia przez organy podatkowe stanu faktycznego, tj. pominięcia istotnej dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy okoliczności złożenia przez Skarżącą we właściwym urzędzie skarbowym i w przepisanym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem Strony, powyższe stanowi nowe okoliczności w sprawie uzasadniające zmianę przedmiotowego postanowienia.

W ocenie Sądu, wniosek Skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Stwierdzić należy, że w rozpoznawanej sprawie Skarżąca nie wykazała jakiejkolwiek zmiany okoliczności, które legły u podstaw wydania postanowienia z dnia 10 kwietnia 2017 r. Przez zmianę okoliczności, o której mowa jest w art. 61 § 4 P.p.s.a., należy bowiem rozumieć zmianę okoliczności faktycznych, jakie Sąd przyjął za przesłankę rozstrzygnięcia, jak i zmianę okoliczności prawnych, które uzasadniałyby wydanie postanowienia odmiennej treści niż to, które zostało wydane uprzednio. Tymczasem Strona wnosząc o zmianę postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wskazała jedynie na okoliczności, które, w jej ocenie, potwierdzają zasadność skargi.

Sąd zauważa, że rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji sąd nie dokonuje oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji, gdyż przesłanki z art. 61 § 3 P.p.s.a nie są tożsame z tymi, które decydują o zasadności skargi. Przy rozpatrywaniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd nie mógł zatem brać pod uwagę merytorycznych zarzutów skargi oraz przekonania Skarżącej o wydaniu decyzji z naruszeniem przepisów prawa, co wskazano w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 kwietnia 2017 r. Okoliczności podnoszone przez Stronę w rozpoznawanym wniosku nie mogą zatem stanowić podstawy rozstrzygnięcia w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 61 § 4 i § 5 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1