Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. Sp. z o.o. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi w sprawie ze skargi Z. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr: [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r. postanawia - odmówić przyznania prawa pomocy -

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/2

"Z. " Sp. z o.o. (dalej - "skarżąca", "spółka") wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w dniu [...] czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wydał decyzję o zabezpieczeniu określonego w decyzji zobowiązania podatkowego na instrumentach finansowych posiadanych przez skarżącą. Spółka oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym posiadała około [...] zł. Spółka zadeklarowała partycypowanie w kosztach wpisu sądowego w wysokości 10.000 zł. Ze złożonych oświadczeń wynika ponadto, że kapitał zakładowy spółki wynosi [...] zł, wartość środków trwałych to [...] zł, a strata za ostatni rok obrotowy wyniosła 484.726,83 zł. Stan środków na rachunkach bankowych spółki wynosi 332,61 zł.

Ponadto skarżąca ponosi koszty na wynagrodzenia pracowników - 7.000 zł, biuro księgowe - 2.200 zł, czynsz - 500 zł. Skarżąca oświadczyła, że posiada niespłacone zobowiązania w wysokości 12.116.528,77 zł.

Do wniosku spółka załączyła zeznania podatkowe, rachunek zysów i strat, bilans, informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2014 i 2015 r., zestawienie obrotów i sald wyciągi z rachunków bankowych.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Przyznanie prawa pomocy stanowi odstępstwo od wynikającej z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 718 ze zm. - dalej "P.p.s.a.") zasady ponoszenia przez stronę kosztów związanych z prowadzeniem postępowania sądowoadministracyjnego, które są dochodami budżetu państwa (zob. art. 212 § 2 P.p.s.a.). Jest to zatem swoista forma dotowania strony przez państwo, poprzez zapewnienie jej bezpłatnego udziału w tym postępowaniu. Stosownie do art. 246 § 2 pkt 2 P.p.s.a. osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (tak w niniejszej sprawie) - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Oceniając wniosek skarżącej z punktu widzenia powyższej przesłanki referendarz sądowy uznał, że nie zasługuje on na uwzględnienie. Spółka uzasadniając swój wniosek wskazuje na decyzję z [...] czerwca 2014 r., którą to decyzją Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. dokonał zabezpieczenia określonego w decyzji zobowiązania podatkowego na instrumentach finansowych spółki. Odnosząc się do powyższej argumentacji zauważyć należy, że mimo zabezpieczania, na które powołuje się skarżąca, w 2014 r. osiągnęła ona przychód w wysokości ponad 471 mln zł. Tym samym okoliczność dokonania zabezpieczenia nie wpłynęła na możliwość dalszego funkcjonowania spółki i nie przeszkodziła w uzyskaniu prawie półmiliardowego przychodu z działalności. W 2015 r. spółka osiągnęła - wprawdzie wielokrotnie niższy niż 2014 r. - ale w dalszym ciągu bardzo znaczący przychód, bowiem wyniósł on 17.741.105,02 zł (zob. zeznania podatkowe). Jak wynika z kolei z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. spółka posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 358.057,13 zł oraz w kasie w wysokości 264.885,38 zł. Z powyższego wynika więc, że skarżąca prowadziła i prowadzi działalność gospodarczą o znacznych rozmiarach i samo dokonane zabezpieczenie nie stanowiło okoliczności, która miałby znaczący wpływ na byt spółki.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej