Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów zharmonizowanych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów zharmonizowanych postanawia sprostować oczywisty błąd pisarski w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1746/09 w ten sposób, że na stronie 23 wiersz 15 od góry w miejsce "statek A.", wpisać "statek M."

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: P.p.s.a.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przedmiotem sprostowania wyroku mogą być zatem takie nieprawidłowości, które mają oczywisty charakter. W żadnej natomiast mierze sprostowanie nie może prowadzić do zmiany zapadłego rozstrzygnięcia. Oczywistość wadliwości może jednak wynikać tak z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 22 marca 2010 r. w miejscu wskazanym w sentencji niniejszego postanowienia wystąpił niezamierzony błąd pisarski i omyłka w zakresie nazwy statku. Jak wynika z akt sprawy pismem z dnia 29 listopada 2005 r. T. Sp. z o.o., zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego w kwocie 2.419 zł. z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów silnikowych A., klasyfikowanych do kodu CN 2710 1981 - to jest - do innych celów oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, które dostarczono na statek "M." pływający pod banderą [...]. W związku z tym oczywistym jest, iż na 23 stronie uzasadnienia ww. wyroku błędnie określono nazwę statku w sprawie jako "statek A.".

Wobec powyższego na podstawie art. 156 § 1 i 2 P.p.s.a, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej