Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi I. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych postanawia zwolnić skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowić na jej rzecz adwokata

Uzasadnienie

Skarżąca I. P. zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, wskazując, że razem z mężem są osobami niepełnosprawnymi. Mąż jest [...] i posiada [...] grupę inwalidzką. Skarżąca posiada [...] grupę inwalidzką i częściową pomoc. Skarżąca uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy nad chorym mężem w kwocie 520 zł., a mąż Skarżącej rentę ZUS wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w kwocie [...] zł. Wydatki Skarżąca określiła na kwotę 1.915,66 zł tj.: czynsz - 481,85 zł, energia - 96,40 zł, telefon - 100 zł, ubezpieczenie - 70 zł, bilet ZTM - 49 zł, środki czystości - 60 zł, podatek gruntowy - 50 zł, leki - 399,41 zł, żywność - 570 zł, badania lekarskie - 39 zł.

W wykonaniu wezwania referendarza sądowego Skarżąca nadesłała faktury za leki, zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika, decyzję o wypłacie odszkodowania na kwotę 2.075,80 zł, wyciągi z rachunku bankowego, rachunki miesięcznych opłat, dokumentację medyczną.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Skarżący ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie oraz ustanowienie pełnomocnika. Dla pozytywnego w tej kwestii rozstrzygnięcia konieczne jest spełnienie przesłanki, o jakiej mowa w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: "P.p.s.a."). Zgodnie z tym przepisem Sąd przyznaje prawo pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Oceniając wniosek Skarżącej z punktu widzenia powyższej przesłanki referendarz sądowy uznał, że zasługuje on na uwzględnienie.

Z nadesłanych dokumentów wynika bowiem, że Skarżąca i jej mąż utrzymują się z kwoty [...] zł otrzymywanej tytułem renty i zasiłków opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Oboje są osobami niepełnosprawnymi, a mąż Skarżącej jest [...]. Skarżąca nie posiada majątku.

Uwzględniając powyższe, należało stwierdzić, że sytuacja Skarżącej jest tego rodzaju, iż nie ma ona dostatecznych środków na prowadzenie sprawy przed Sądem. Tym samym zasadne jest zwolnienie Skarżącej od kosztów sądowych oraz ustanowienie na jego rzecz pełnomocnika.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. oraz art. 258 § 2 pkt 7 P.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1