Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. O. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia [...]listopada 2015 r. pełnomocnik B. W., działającej jako opiekun prawny S. O. wniósł skargę na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...]r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu [...]r., znak: [...].

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniósł o jej oddalenie.

W związku z wątpliwościami co do przedmiotu zaskarżenia Sąd wezwał pełnomocnika do wskazania, czy przedmiotem skargi jest tylko ww. postanowienie, czy również postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z tego samego dnia, o tym samym numerze, w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Pomimo upływu wyznaczonego terminu pełnomocnik nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.

W piśmie procesowym z dnia [...]lutego 2016 r. B. W. podniosła, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 2011 r. zostało wydane z naruszeniem prawa, gdyż orzeczenie powinno być wydane na stałe, a nie na czas określony do 31 maja 2013 r. Wskutek tego B. W. oraz jej matka - S. O. poniosły szkodę, gdyż B. W. utraciła od 1 czerwca 2016 r. składkę emerytalna oraz świadczenie pielęgnacyjne przyznane w 2011 r. na podstawie ww. orzeczenia w związku z rezygnacja z pracy i koniecznością sprawowania opieki nad matką. W związku z powyższym, w związku z tym, że B. W. jako opiekun prawny skarżącej doznała szkody materialnej, wniosła o rozpoznanie sprawy, pomimo, że skarżąca zmarła w dniu 6 stycznia 2016 r.

Na prośbę Sądu Urząd Stanu Cywilnego we W. przesłał odpis skrócony aktu zgonu skarżącej, potwierdzający, że zmarła w dniu 6 stycznia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że w związku z brakiem odpowiedzi pełnomocnika opiekunki prawnej skarżącej na wezwanie Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z przedmiotem skargi, Sąd przyjmuje, zgodnie z brzmieniem treści skargi, ze jej przedmiotem jest postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...]r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu [...]r., znak: [...]

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

W badanej sprawie skarżąca zmarła w toku postępowania przed sądem administracyjnym, w dniu 6 stycznia 2016 r., co potwierdza odpis skrócony aktu zgonu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności