Uzasadnienie strona 2/6

Uzasadniając zachowanie terminu siedmiodniowego do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pełnomocnik wskazała, iż biegnie on od daty ustania przyczyny uchybienia, czyli daty powzięcia wiadomości o stanie sprawy, zapoznania się przez pełnomocnika z aktami sprawy. Dalej wskazywała, iż wobec faktu przebywania skarżącego w areszcie śledczym, co utrudniało z nim kontakt, w pierwszej kolejności zapoznała się z aktami sprawy, co miało miejsce w dniu 25 września 2013 r. Wtedy to - jak stwierdziła - powzięła wiadomość o istniejących uchybieniach w terminach do wniesienia środków zaskarżenia. W tej też dacie, w ocenie pełnomocnik skarżącego, rozpoczął swój bieg termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 i nast. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) [dalej: ustawa p.p.s.a.], jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 i § 2 ustawy p.p.s.a.). Przywrócenie terminu może zatem nastąpić, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy przesłanki:

1) wniosek o przywrócenie terminu został złożony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi,

2) zainteresowany uprawdopodobnił, że uchybił terminowi bez swojej winy,

3) dopełniona została czynność, dla której określony był termin.

Brak jednej z przesłanek uniemożliwia przywrócenie terminu.

Przedmiotem rozpoznania w ramach niniejszego postępowania jest wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pomimo, że przytoczone powyżej przepisy nie wskazują bezpośrednio na taką możliwość, zgodnie z wyrażonym w doktrynie i piśmiennictwie poglądem (m.in. Komentarz do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Zakamycze 2006), przewidziany w art. 87 § 1 ustawy p.p.s.a., 7-dniowy termin do wniesienia pisma jest ustawowym terminem procesowym, który podlega przywróceniu na zasadach ogólnych i nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby strona, która o przekroczeniu terminu dowiedziała się po dacie ustania przyczyny, złożyła wniosek o przywrócenie tego terminu. Jednoznacznie z tego wynika więc, że jeżeli strona z przyczyn przez nią niezawinionych uchybiła także terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, również ten drugi termin może zostać przywrócony na jej wniosek.

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda