Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Janusza Furmanka po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia odmówić przywrócenia terminu R.A.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

III SA/Łd 692/13

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie wymeldowania. Sąd wskazał, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) [dalej: ustawa p.p.s.a.].

W dniu 25 lipca 2013 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 25 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, iż został on złożony po upływie siedmiodniowego terminu do jego złożenia.

Następnie pismem z dnia 11 sierpnia 2013 r. skarżący wystąpił do Sądu o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

Uwzględniając wniosek skarżącego, referendarz sądowy - postanowieniem z dnia 6 września 2013 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Pismem z dnia 11 września 2013 r. Okręgowa Rada Radców prawnych w Łodzi poinformowała Sąd o wyznaczeniu dla skarżącego jako pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego A. Z.

W dniu 1 października 2013 r. pełnomocnik wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Przedstawiając stanowisko w sprawie, na wstępie uznała, że wniosek spełnia wymogi formalne. Wskazała, że o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem skarżącego dowiedziała się w dniu 18 września 2013 r. z pisma Okręgowej Rady Radców Prawnych. W dniu 25 września 2013 r., po zapoznaniu się z aktami sprawy, powzięła natomiast wiadomość, iż R. Ł. uchybił terminowi do złożenia skargi, jak również terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Uznała, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi został złożony w terminie i jest dopuszczalny. Wraz z wnioskiem tym dokonała czynności, dla których zakreślony był termin (wniosek o przywrócenie terminu, skarga).

W uzasadnieniu wniosku, opisując stan faktyczny sprawy i podejmowane przez skarżącego - przed ustanowieniem mu pełnomocnika - działania w sprawie pełnomocnik stwierdziła, że fakt uchybienia terminom do wniesienia skargi, czy później do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wynikał z nieznajomości prawa przez skarżącego, co spowodowało, iż nie potrafił zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda