Wniosek Anny M.-S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostwem Powiatowym w S. a Sądem Rejonowym w S. o odszkodowanie: uznało, że właściwym do rozpoznania sprawy jest Starosta S.
Tezy

Odszkodowanie należne właścicielowi /użytkownikowi wieczystemu/ nieruchomości gruntowej ustala właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli inwestycja liniowa była realizowana na terenie tej nieruchomości na podstawie opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej organu pierwszej instancji, zezwalającej na czasowe jej zajęcie w celu realizacji inwestycji /art. 74 ust. 1 i 2 w związku z art. 70 ust. 1, art. 73 i art. 75 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm. oraz art. 233 w związku z art. 128 ust. 4 i art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543/.

Sentencja

Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2002 r. sprawy z wniosku Anny M.-S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostwem Powiatowym w S. a Sądem Rejonowym w S. o odszkodowanie: uznało, że właściwym do rozpoznania sprawy jest Starosta S.

Uzasadnienie strona 1/2

Anna M.-S. pismem z dnia 28 grudnia 2001 r., które do Sądu Najwyższego wpłynęło w dniu 2 stycznia 2002 r., wystąpiła z wnioskiem o rozpoznanie przez Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym negatywnego sporu kompetencyjnego o właściwość pomiędzy sądem powszechnym a organami administracji publicznej w sprawie "o ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone podczas przeprowadzania kolektora miejskiego sieci wodno-kanalizacyjnej przez (...) posesję w roku 1994 - przez głównego inwestora, tj. Urząd Miasta S.". W uzasadnieniu przedstawionego wniosku wnioskodawczyni podniosła, co następuje: po pierwsze - Sąd Rejonowy w S. postanowieniem z dnia 20 kwietnia 1999 r. (...) odrzucił pozew Anny M.-S. przeciwko Gminie Miejskiej S. o odszkodowanie z tytułu czasowego zajęcia działki, pozostającej w wieczystym użytkowaniu powódki, a będącej własnością strony pozwanej, oraz z tytułu demontażu umiejscowionego na tej działce szamba. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Rejonowy stwierdził, że przedmiotowy spór, który powstał w związku z pracami realizowanymi w wykonaniu decyzji z dnia 27 września 1994 r. wydanej przez Urząd Rejonowy w S. na podstawie art. 70 ust. 1 i art. 73 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127/, która już po wykonaniu przedmiotowych prac /ułożeniu odcinka podziemnego kolektora sanitarnego przebiegającego przez wskazane nieruchomości gruntowe/ została uchylona decyzją Urzędu Wojewódzkiego w S. z dnia 29 października 1994 r., nie należy do drogi sądowej, lecz do właściwości organów administracji publicznej.

Po drugie - następnie, w związku ze skierowanym do Starostwa Powiatowego w S. żądaniem Anny M.-S. o ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone w czasie budowy kolektora na nieruchomości pozostającej w jej użytkowaniu wieczystym, Starosta Powiatowy w S. decyzją z dnia 26 października 1999 r. odmówił ustalenia należnego odszkodowania, stwierdzając równocześnie w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia, że sprawa ta podlega rozpoznaniu w drodze sądowej. Decyzja ta została jednak następnie uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 24 listopada 1999 r., które sprawę tę przekazało do ponownego rozpoznania przez Starostę Powiatowego, przy czym w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło między innymi, że: "W wyniku przeprowadzonego postępowania winna być wydana decyzja administracyjna kompleksowo załatwiająca sprawę".

Po trzecie - pomimo to, Starosta S. kolejną decyzją z dnia 10 lutego 2000 r. odmówił ustalenia odszkodowania za szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia prac przy budowie kolektora na nieruchomości pozostającej w wieczystym użytkowaniu Anny M.-S., stwierdzając w uzasadnieniu tej decyzji, że nie zgadza się z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a nadto, że: "w omawianej sprawie nie została wydana decyzja właściwego organu na zajęcie nieruchomości, w związku z tym nie może być wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania". Po rozpoznaniu odwołania Anny M.-S. od powyższej decyzji, została ona utrzymana w mocy decyzją Z. Urzędu Wojewódzkiego w S. z dnia 23 marca 2000 r. W uzasadnieniu tej decyzji Z. Urząd Wojewódzki w S. podzielił pogląd, wedle którego: "o ile faktycznie zezwolenie na zajęcie nieruchomości nie zostało wydane, odszkodowanie za zajęcie nieruchomości może być dochodzone przed sądem powszechnym, a droga administracyjna jest wyłączona".

Strona 1/2