Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie odtworzenia rowu odpływowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 408/89~
Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie odtworzenia rowu odpływowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 6 czerwca 1989 r. SA/Ka 408/89

postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę NSA OZ w Katowicach do rozpoznania.

Uzasadnienie

Potraktowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzji Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, jako decyzji I instancji jest nietrafne, bowiem organ ten działał w sprawie jako organ odwoławczy to jest II instancji.

W związku z tym jego decyzja ma charakter ostatecznej /art. 15 i art. 16 Kpa/, od której stronie nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 par. 1 Kpa.

Stanowisko takie wyraził już Sąd Najwyższy w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 15 grudnia 1984 r. III AZP 8/83 /OSN 1985 z. 10 poz. 143/.

Strona 1/1