Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego, adwokata w celu wniesienia skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego, adwokata w celu wniesienia skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanawia: przyznać M. W. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uzasadnienie

M. W. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

We wniosku podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z rodzicami - A. S. i R. W. oraz z ciotką - E. S., która jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Wskazała, że jest osobą bezrobotną, podobnie jak jej ojciec, a rodzina utrzymuje się z emerytury ciotki w kwocie 1.320,06 zł netto oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego matki, z tytułu opieki nad ciotką, w wysokości 520 zł - łącznie 1.740,06 zł miesięcznie. Podniosła, że z uwagi na trudną sytuację finansową rodzina jest objęta pomocą ośrodka pomocy społecznej - w lutym i marcu 2015 r. został wypłacony zasiłek okresowy po 20 zł.

Oświadczyła, że oprócz domu (wybudowanego przed wojną) o powierzchni 110 m2, który stanowi współwłasność matki i ciotki, rodzina nie posiada majątku ani oszczędności.

Wnioskodawczyni, na wezwanie referendarza sądowego, wskazała, że do stałych kosztów utrzymania rodziny należą opłaty związane z utrzymaniem domu - około 460 zł oraz wydatki na lekarstwa - około 300 zł miesięcznie. Załączyła również dokumenty, które obrazują dochody i wydatki rodziny, w tym opłaty za wodę, odprowadzenie ścieków, gaz, telefon, wywóz śmieci, energię elektryczną.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.

Stosownie do art. 245 § 1 i § 2 tej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym i obejmować zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Jak wynika ze złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów, na dochód czteroosobowego gospodarstwa domowego wnioskodawczyni składa się emerytura E. S. oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, otrzymywany przez A. S., związku z opieką nad niepełnosprawną siostrą, łącznie 1.740 zł miesięcznie. Oznacza to, że średnio na osobę w rodzinie przypada po 435 zł. W związku z bardzo niskimi dochodami rodzina jest objęta pomocą ośrodka pomocy społecznej.

W związku z powyższym należy uznać, że wnioskodawczyni wykazała, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego