Wniosek w przedmiocie skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy
Sentencja

Dnia 22 sierpnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2012 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. L. i J. L. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy T. w przedmiocie skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy p o s t a n a w i a: - zawiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. ko

Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

D. L. i J. L. złożyli wniosek o ukaranie grzywną Wójta Gminy T. w przedmiocie nieprzekazania skargi na bezczynność w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

W treści pisma pełnomocnik skarżących oświadczyła, iż wnosi o zawieszenie postępowania w sprawie. W piśmie z dnia 12 lipca 2012 roku organ oświadczył, iż przyłącza się do wniosku o zawieszenie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270), Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania. Ponadto określenie "Sąd może zawiesić postępowanie" oznacza, że postanowienie o zawieszeniu postępowania Sąd wydaje w przypadkach, gdy uzna to za celowe i stwierdzi, że czynność stron polegająca na złożeniu wniosku nie zmierza do obejścia prawa.

W niniejszym stanie faktycznym Sąd uznał, iż zawieszenie postępowania na zgodny wniosek wszystkich stron jest dopuszczalne i nie prowadzi do obejścia prawa. W rozpoznawanej sprawie zachodzi tego rodzaju sytuacja, że rozpoznanie sprawy wiązałoby się z koniecznością przesłania akt administracyjnych do Sądu, a stronie skarżącej zależy na uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zasadne jest więc zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

W tej sytuacji, Sąd na mocy art. 126 w związku z art. 131 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

ko

Strona 1/1
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy