Skarga I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym
Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Anna Misiak-Janik po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: 1) umorzyć postępowania o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Marszałek Województwa
Uzasadnienie strona 1/2

I. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Skarga ta została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 25 września 2017 r., doręczonym skarżącemu 29 września 2017 r. Skarżący wniósł w dniu 4 października 2017 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w całości poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie adwokata.

Uzasadniając wniosek wskazał, że, jedyny dochód miesięczny ich rodziny to 1401,08 zł z emerytury ojca. Ojciec skarżącego jest ciężko chory, ma [...] [...], zdiagnozowany w styczniu 2012 r., a od lutego 2017 r. jest objęty opieką paliatywną hospicjum domowego. W dniu 1 lutego 2016 r. wydano w stosunku do niego orzeczenie o niepełnosprawności. Skarżący od lutego do października 2016 r. pobierał zasiłek opiekuńczy z związku z opieką nad ojcem, a 15 listopada 2016 r. złożył wniosek o jego ponowne przyznanie na następny okres. Wniosek ten nie został w dalszym ciągu rozpatrzony, mimo, że skarżący dalej opiekuje się ojcem, a ewentualne przyznanie go jest uwarunkowane niepojmowaniem pracy. Skarżący podał, że 25 września 2017 r. był zmuszony podjąć pracę, bo nie było możliwości utrzymania się tylko z emerytury ojca. Matka skarżącego nie pracuje. Majątek, jaki posiada rodzina skarżącego, w skład której wchodzi ojciec, matka i skarżący, to dom o powierzchni [...] na działce [...], grunty rolne - [...], w [...], las mieszany - [...], grunty rolne w powiecie [...] o pow. [...], wszystko stanowi współwłasność rodziców.

Rodzina skarżącego wydaje 350 zł miesięcznie na prąd, Internet, podatek rolny, 330 zł na kredyty i pożyczki, 200 zł na środki higieniczne i lekarstwa dla chorego ojca.

W aktach administracyjnych sprawy znajduje się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności R. G. - ojca skarżącego, wynika z niego, że jest on niepełnosprawny w stopniu znacznym od 66 roku życia od 1 lutego 2016 r., obecnie ma prawie 68 lat. Orzeczenie wydano na stałe, wynika z niego, że ojciec skarżącego wymaga stałej opieki, nie jest bowiem w stanie samodzielnie egzystować. W aktach administracyjnych sprawy znajduje się też oświadczenie matki skarżącego R. G. z dnia 31 marca 2016 r., że podlega ona ubezpieczeniu społecznemu KRUS, a jej stan zdrowia nie pozwala na opiekowanie się chorym, niepełnosprawnym mężem.

W aktach administracyjnych znajduje się też wywiad środowiskowy z 13 kwietnia 2016 r. wynika z niego, że ojciec skarżącego choruje także na [...], stale zażywa leki, jest po naświetlaniach, a syn zapewnia mu stałą i wszechstronną opiekę.

Skarżący wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W tym miejscu przychodzi wyjaśnić, że wniosek jego należy rozpatrywać, jako wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, ponieważ z mocy ustawy, to jest art. 239 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 poz. 1369, ze. zm.) zwanej dalej P.p.s.a., jest on zwolniony całkowicie od kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie, dotyczącej świadczenia z pomocy społecznej - zasiłku opiekuńczego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Marszałek Województwa