Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu w sprawie ze skargi J.J. i M.G. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. p o s t a n a w i a wniosek o przyznanie prawa pomocy oddalić

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 30 maja 2012 roku do tut. sądu wpłynął wniosek J.J. o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu. We wniosku skarżąca oświadczyła, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jej miesięczny dochód z emerytury wynosi 1.300 zł. Strona nie dysponuje żadnym majątkiem, gdyż w dniu 1 stycznia 2010 roku przekazała go umową darowizny z dożywociem w zamian za opiekę i wożenie na wózku inwalidzkim, itp. Skarżąca nie posiada zasobów pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych, gdyż te zostały wydane na budowę obiektu w Z. Jej miesięczne wydatki przedstawiają się następująco: 150 zł leki, 220 zł gaz, 150 zł prąd, 100 zł woda, 100 zł kanalizacja, 30 zł wywóz śmieci, 100 zł podatek od nieruchomości, 100 zł komornik. Łącznie wydatki wynoszą 950 zł, co oznacza, że wnioskodawczyni pozostaje miesięcznie kwota 350 zł na życie. Skarżąca została wykreślona z listy biegłych. Strona podała, że ponosi starty roczne utrzymania lokalu w wysokości około 40 tys. zł.

Dane zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okazały się niewystarczające do oceny stanu majątkowego i zdolności płatniczych J.J. , dlatego została ona wezwana do uzupełnienia wniosku poprzez: przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość pobieranej emerytury, zeznań podatkowych za 2011 rok, wyjaśnienia, czy skarżąca zamieszkuje sama, czy prowadzi gospodarstwo domowe sama, czy też z innymi osobami, a jeśli tak należało wyjaśnić jaki jest stopień pokrewieństwa tych osób, wykazanie ich dochodów, oszczędności i majątku, wyjaśnienia czy skarżąca, bądź osoby z nią ewentualnie gospodarujące posiadają gospodarstwo rolne, a jeśli tak, jaki jest jego areał, rodzaj produkcji na gruntach oraz dochodowość nieruchomości rolnej, potwierdzenie wydatków na utrzymanie i leczenie, potwierdzenie zajęć komorniczych, wykazanie listy nieruchomości będących własnością skarżącej i ewentualnych osób z nią gospodarujących, wyjaśnienie do kogo należy lokal mieszkalny w W. przy ul. [....] oraz w Z. [....] , w jaki sposób użytkowany jest obiekt w Z. , czy przynosi dochody np. z najmu i czyją jest własnością, wyjaśnienie co skarżąca miała na myśli pisząc o stratach rocznych z tytułu utrzymania lokalu, wyjaśnienie czy skarżąca bądź osoby z nią gospodarujące posiadają samochody, cenne ruchomości, itp., a także przedstawienie wyciągu z rachunku bankowego, lokat terminowych z ostatnich trzech miesięcy.

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca podała, iż jej emerytura, po potrąceniach komornika, podatku dochodowego i funduszu zdrowotnego wynosi 32.704 zł - 2.796 zł - 2.534 zł - 720 zł (komornik) = 26.654 / 12 m-cy = 2.221 zł. Z tych środków skarżąca opłaca światło 250 zł, wodę i kanalizację 150 zł, gaz 600 zł z ogrzewaniem, telefon 100 zł, bieżące naprawy 100 zł, podatek od nieruchomości 100 zł, leki 150 zł, sanitariaty? 150 zł, wyżywienie 621 zł. W zeznaniu podatkowym za 2011 rok suma kosztów 24.615,81 zł to wydatek poniesiony na naprawę 12 szt. balkonów, naprawę rynien dachu, sanitariatów i sprzątanie. Skarżąca mieszka i utrzymuje się sama. Oszczędności wydała na budowę budynku w Z. Nie posiada innego majątku. Lokal przy ul. [....] jest zajęty przez komornika. Współwłaścicielem nieruchomości w ¼ części jest [....] . Skarżąca nie posiada gospodarstwa rolnego. Obiekt w Z. stoi pusty, nie jest wynajmowany od 26 września 2004 roku. Skarżąca utrzymuje lokale, w których nadal prowadzi działalność gospodarczą. Płaci stałe opłaty za prąd, gaz, wodę, kanalizację. Samochód został sprzedany w styczniu 2012 roku za kwotę 900 zł. Wnioskodawczyni spłaca kredyt zaciągnięty w kwocie 10 tys. zł w Banku [....] . Nie posiada ona rachunku bankowego, lokat, oszczędności. Wydatki na remonty strona pokrywa z prywatnych pożyczek pod przyszły wynajem lokali w Z. Strona podała, iż firma i Biegły J. na polecenie "mafii" zostały wykreślone z list.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego