Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Włodarska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia przyznać skarżącemu M. G. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
658
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 14 lipca 2014 r. M. G. dalej skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz niepełnosprawną matką trwale niezdolną do samodzielnej egzystencji. Oświadczył, że mieszkają w domu, który jest własnością matki, o powierzchni [...]. W oświadczeniu majątkowym strona skarżąca wskazała, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni [...], które przeznaczone jest na [...]. Nie wykazała przy tym żadnego majątku nieruchomego, wartościowych rzeczy ruchomych ani zgromadzonych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych itp.). Skarżący nadto podkreślił, że nie osiąga żadnego dochodu. Utrzymuje się wraz z matką z jej renty i dodatku pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł. Uzyskiwane środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie: ok. [...] zł woda i prąd, ok. [...] zł opał, ok. [...] zł koszty leczenia.

Wobec konieczności uzupełnienia przedstawionych informacji na temat sytuacji materialnej skarżącego oraz jego rodziny, jak również wyjaśnienia wątpliwości wynikających ze złożonego oświadczenia został wezwany do złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych dotyczących jego sytuacji majątkowej i finansowej, takich jak: odpisów zeznań podatkowych skarżącego za ostatnie dwa lata kalendarzowe (w tym matki oraz innych domowników w przypadku osoby fizycznej), wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy, zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, emerytury, renty, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń (np. z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, umowy najmu, pomocy rodziny, dochód z zagranicy) z okresu ostatnich 2 lat, zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wydanego przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką, aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego, udokumentowanego oświadczenia o wysokości ponoszonych miesięcznie wydatkach związanych z własnym utrzymaniem a nie matki, wynajęciem mieszkania (oraz ewentualnie samochodu), oświadczenia o tytule prawnym przysługującym do obecnie zamieszkiwanego lokalu, oświadczenia o wysokości posiadanych oszczędnościach, oświadczenia o źródłach utrzymania (w tym pomocy udzielanej przez rodzinę), wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego oraz płatności bezpośrednich (we wniosku podano, że gospodarstwo ma pow. ok. 3 ha).

W odpowiedzi na wystosowane wezwanie skarżący bardzo szczegółowo opisał swoją sytuację materialną i rodzinną. Wskazał, że nie posiada żadnych rachunków, kont, obligacji, nie ma również zaciągniętych kredytów. Podkreślił w szczególności, że nie otrzymywał i nie otrzymuje pomocy z ośrodka pomocy społecznej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
658
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta